visitor analyticsvisitor analytics

İHALE İLANI

İHALE İLANI
03 Aralık 2015 Perşembe 18:39

KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMANDEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

 

Patoloji, Tıbbi Genetik veTransfüzyon Merkezi Laboratuvarı Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhaleKanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır:

İhaleKayıt Numarası    :           2015/168063

1-İdarenin

a)Adresi          :DOĞU YERLEŞKESİ ISPARTAMERKEZ/ISPARTA

b)Telefon ve faks numarası      : 0246 2112835-38  / 0246 211 2823

c)Elektronik Posta Adresi        :hastanesatinalma@sdu.edu.tr 

ç) İhaledokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhalekonusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı          : (6Kısım 21 Kalem)

Ayrıntılıbilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamedenulaşılabilir.

b)Teslim yeri   :           Hastanemiz Laboratuvar Deposu

c) Teslim tarihi :              Sözleşmenin imzalandığının, idaretarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatınıntebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. Alımı yapılacakmallar 16.12.2016 tarihine kadar İdarenin peyder pey vereceği sipariş miktarınagöre en geç 15 (onbeş) gün içinde hastane deposuna teslim edilecektir.

 

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer          :           Hastanemiz Toplantı Salonu

b)Tarihi ve saati           :           24.12.2015 - 10:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğuyılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaretve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıldaalınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgilimevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veyabelgeler:

a)Yüklenici sözleşme sırasında üzerine ihale edilen ürünlerin ismini, birimfiyatını, markasını, UBB barkod no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firmatanımlayıcı no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerinolması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk v.s.) bu ürünlere ait UBB barkodno’sunu da açıklama kısmına ekleyerekhttp://www.titubb.org/SitePages/Giri%C5%9F%20Sayfas%C4%B1.aspx adresindeki ihalebildirim yazılımını kullanarak hazırlanan dosyayı dijital/elektronik ortamdaidareye sunmalıdır.

b)Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bufirmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri İlaç ve TıbbiCihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını belgeleyecektir.Ayrıca, TıbbiMalzemeler İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş tıbbicihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden teminedileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemelerin İlaç ve Tıbbi Cihaz UlusalBilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adıbirim fiyat teklif cetveli üzerinde veya teklif edilen kaleme göre ayrı birliste halinde ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır.

c)İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğu bulunmayanmalzemeler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halindemalzemenin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dairbelge aranmaz.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sondurumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdaretarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)İsteklilerteklif verdikleri kısmın teknik şartnamesinin her maddesine şartnamedeki sırayagöre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "................ marka..............model cihazı, kiti vb. teklifimizin Teknik Şartnameye UygunlukBelgesi" başlığı altında verilmeli ve firma yetkilisince onaylanmalıdır.Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi teknik şartname ile karşılaştırıldığındaherhangi bir farklılık bulunmamalıdır.

b)İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde, teklif edilen kitlerin ve kit ileçalışacak cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyitetmek amacıyla, istekliden 7 (yedi) gün içinde demonstrasyon isteyecektir.

 

5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. Buihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerliistekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Hastanemiz Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAPüzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satınalma Birimi adresineelden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.

 

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlarüzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her birmal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmeimzalanacaktır.

Buihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

DİĞER HABERLER

HUDER ISPARTA TEMSİLCİSİNDEN HOLLANDA'YA SERT AÇIKLAMA

HUDER ISPARTA TEMSİLCİSİNDEN HOLLANDA'YA SERT AÇIKLAMA

HUDER ISPARTA TEMSİLCİSİNDEN HOLLANDA'YA SERT AÇIKLAMA

Türkiye'den o siteye girenler yandı!

Türkiye'den o siteye girenler yandı!

FBI tarafından Türkiye’ye gönderilen raporda 223 kullanıcının ziyaret ettiği ‘playpen’ paylaşımlarından indirilen yaklaşık 545 gigabyte (GB) büyüklüğündeki porno verisiyle ilgili soruşturma sürüyor.

KARA DEMİR DENİZ

KARA DEMİR DENİZ

KARA DEMİR DENİZ

Beyin ölümü gerçekleşen annenin 55 gün sonra bebeği doğdu

Beyin ölümü gerçekleşen annenin 55 gün sonra bebeği doğdu

Polonya'da tümör nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen annenin bebeği, 55 gün sonra dünyaya gözlerini açtı.

TEŞEKKÜRLER PAMUKKALE...

TEŞEKKÜRLER PAMUKKALE...

Isparta'nın şehirlerarası ulaşımında önemli firmalarından Pamukkale seyahat memleketlerine gidecek öğrencileri mağdur etmedi.

KAMU KURUMLARI VATANDAŞLAR İÇİN VAR

KAMU KURUMLARI VATANDAŞLAR İÇİN VAR

Vali Vahdettin Özkan, Yalvaç ilçesinde Belediye Başkanları ve köy muhtarları ile bir araya gelerek iletilen talepleri dinledi.

ÇOK OKUNANLAR

ÖNE ÇIKANLAR

ISPARTA İMSAKİYESİ

 • İMSAK
  03:48
 • GÜNEŞ
  05:32
 • ÖĞLE
  13:02
 • İKİNDİ
  16:52
 • AKŞAM
  20:19
 • YATSI
  21:55

İLÇELERE GÖRE İMSAKİYE

İFTAR VAKTİNE KALAN ZAMAN

SONRAKİ HABER

BİLGİÇ BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI

BİLGİÇ BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI