02 Ekim 2023 Pazartesi

RESMİ İLANLAR

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

  • Emlak
  • 06 Haziran Salı 2023 00:00

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİALINACAKTIR

ORMAN BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖLHİSAR VE ÇAVDIR ORMAN İŞLETMEŞEFLİKLERİNDE ENDÜSTRİYEL PLANTASYON SAHALARINDA ARAZİ HAZIRLIĞI VE TOPRAKİŞLEME İŞ VE İŞLEMLERİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhaleKanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/560975

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

BAHÇELEVLER MAHALLESI Istanbul Caddesi 75 32100 BAHÇELİEVLER ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2462285300 - 2462285310

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

GÖLHİSAR VE ÇAVDIR ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE ENDÜSTRİYEL PLANTASYON SAHALARINDA ARAZİ HAZIRLIĞI VE TOPRAK İŞLEME İŞ VE İŞLEMLERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Makide diri örtü temizliği 64,98 hektar, ağaç köklerinin sökülmesi 13080 adet, alt toprak işleme 65,92 hektar, üst toprak işleme 36,79 hektar, buror teras yapımı 27,24 km, aplikasyon 26,03 km, Dikenli Tel Çit İhatası 9,4 km
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Gölhisar ve Çavdır Orman İşletme Şeflikleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılanbelgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgilerie-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ileilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisselerhariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminatbilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonradüzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisizolarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tek sözleşmeye ait Makine ve İş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolü, toprak muhafaza, suni tensil  işleri benzer iş olarak kabul edilir


5. Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhaledokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklifverecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanınıindirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAPüzerinden gönderilecektir.

9. İsteklilertekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılanistekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Buihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Buihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90(Doksan) takvimgünüdür.

14.Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklifsunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr                                                                                                                                                                  BASIN NO: ILN01840562