22 Şubat 2024 Perşembe

RESMİ İLANLAR

POMPA İSTASYONLARI VE YAKLAŞIM KANALLARI BAKIM İŞİ

  • İHALE İLANLARI
  • 12 Şubat Pazartesi 2024 00:01

ISPARTA EĞİRDİR GÖLÜ SULAMALARI POMPA İSTASYONLARI VE YAKLAŞIMKANALLARI

BAKIMI 2KISIM (POMPA BAKIMLARI)

BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

DEVLET SU İŞLERİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta Eğirdir Gölü SulamalarıPompa İstasyonları ve Yaklaşım Kanalları Bakımı 2Kısım (Pompa Bakımları) yapımişi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerindenalınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/154805

1-İdarenin

a) Adı: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGEISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi: Eğirdir Yolu 3. km32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

c)Telefon ve faksnumarası:2462241104 - 2462241116

ç)İhale dokümanınıngörülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: Isparta Eğirdir GölüSulamaları Pompa İstasyonları ve Yaklaşım Kanalları Bakımı 2Kısım(PompaBakımları)

b) Niteliği, türü ve miktarı:GELENDOST 2 (ÇİFTLİK) POMPA İSTASYONU, GELENDOST (TRAFİK) POMPAİSTASYONU,AŞAĞITIRTAR POMPA İSTASYONUNDAKİ POMPALARDA BAKIM VEONARIM (MİL YATAKLARI,FANLAR, SU BİLEZİKLERİ, DEMONTAJ, MONTAJ)ÇALIŞMASI YAPILMASI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yeralan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceğiyer: DSİ 18. (Isparta ) Bölge Müdürlüğü yetkililerinin talimatlarıdoğrultusunda 18. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisindeki Isparta, Burdur,Afyonkarahisar, Akşehir-Tuzlukçu çevresinde yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi: Yertesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarakişe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarihve saati: 27.02.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantıyeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DSİ 18. Bölge Müdürlüğü İşletme ve BakımŞube Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km.32340 ISPARTA

4. İhaleye katılabilme şartlarıve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleyekatılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyatdışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmelerigerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkiliolduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde;isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklıkoranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkinbilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdariŞartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdariŞartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idareninonayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından işdeneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odasıbünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafındanekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Sonon beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklifedilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzerişlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarakkabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlıkbölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer işolarak kabul edilecek işler: 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX Suyapıları Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacakmühendislik veya mimarlık bölümleri: 8.02.2024 11:21 İlan Önizleme

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ veya İNŞAATMÜHENDİSLİĞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlıteklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerliistekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerindenbedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerindenelektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklifeilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerindengönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, herbir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birimfiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatşeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birimfiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı içinteklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleribedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronikeksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen teklifleringeçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleyeteklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhaledeUygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1

Teklifi sınır değerin altındakalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılıresmi gazetede yayınlanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1,00 olarakdüzenlenmiştir


#ilangovtr
BASIN NO: ILN01981942