22 Şubat 2024 Perşembe

RESMİ İLANLAR

ENKAZ KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

 • İHALE İLANLARI
 • 12 Şubat Pazartesi 2024 00:01

İHALE İLANI

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİNDEN

EnkazKarşılığı Yıkım İşinin İhalesi Yapılacaktır.


 1. İşin Konusu                : Isparta Senirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon Binası, Isparta Yalvaç Körküler İlkokulu Binası, Isparta Yalvaç Mesleki Eğitim Merkezi Binası, Isparta Yalvaç Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu Binası, Isparta Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi A ve B Blok Binaları, Isparta Yalvaç Atatürk Lisesi Pansiyon Binası ve Isparta Yalvaç Halk Eğitim Merkezi Binalarının enkaz karşılığı yıkılması işi.
 2. İşin Adresi                      : Senirkent-Yalvaç-Şarkikaraağaç/ISPARTA
 3. İşin Süresi                      : 150 (Yüzelli) takvim günü.
 4. Muhammen Bedel           : 1.952.500,00.-TL(İdareye Ödenecek Bedel)
 5. Geçici Teminat                :   60.000,00.-TL
 6. İhale Tarihi ve Saati        : 20 Şubat 2024 Salı Günü         Saat : 10:30
 7. İhalenin Yapılacağı Yer   : Isparta İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu Eğirdir Yolu Üzeri / ISPARTA
 8. İhale Usulü                     : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık İhale Usulü.
 9. İhale Şartnamesi          : Isparta İl Özel İdaresi 3. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Eğirdir Yolu Üzeri / ISPARTA adresinde görülebilir veya 2.000,00.-TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini almaları zorunludur. Banka Hesap Numarası: Isparta İl Özel İdaresi Türkiye Halk Bankası Isparta Merkez Şubesi TR97 0001 2009 5450 0007 0000 06
 10. Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar ihaleye giremezler.
 11. İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “NüfusCüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres beyanı(Gerçek ve tüzel tüm katılanlar)

c) İmza Sirkülerini Vermesi

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi

2. Tüzelkişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumugösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret SicilGazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgiliTicaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekliadına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ilevekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturangerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

f)  Muhammen bedel üzerinden alınacak %3 Geçici Teminat. (Buiş için düzenlenmiş ihale tarihinden itibaren en az 90 günlük süreli (en az06.05.2024) bankalardan alınmış teminat mektubu veya nakit teminat. Teminatınnakit olarak yatırılması halinde Isparta İl Özel İdaresinin Türkiye Halk Bankası IspartaMerkez Şubesindeki Isparta İl Özel İdaresinin TR1600 0120 0954 5000 0700 0009 yatırılıp banka makbuzu alınması gerekir.)

g) İhale dokümanıalındı makbuzu,

h) Y3Grubu yetki belgesi (Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından ayrıayrı sunulacaktır.)

i) Ortak girişim beyannamesi : İsteklilerin ortak girişimolması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığıtakdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütünortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekillerivasıtasıyla imzalayacaklardır.

j) İhaleŞartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Yer Görme Belgesi (EK-1)(İstekliler tarafından imzalanarak ihale teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.)

k)                     İhaletarihinden 1 ay öncesine kadar alınmış Vergi, SGK Prim borcu olmadığına dairbelge (Vergi ve SGK pirim borcu limitlerinde Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğindebelirlenen limitler geçerli olacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her birortak tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.)

l)                        Müracaatlarşahsen yapılacaktır.

 1. İstekliler ihale ilanının 11. maddesinde belirtilen “İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler”i içeren başvurularını 20.02.2024  tarihi Salı günü saat 10:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Isparta İl Özel İdaresi Eğirdir Yolu Üzeri / ISPARTA adresinde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda İl Daimi Encümeni İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.
 2. İsteklilerin 20.02.2024 tarihi Salı günü saat 10:30’da Isparta İl Özel İdaresi İl Genel Meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 3. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr
BASIN NO: ILN01979501