08 Aralık 2023 Cuma

RESMİ İLANLAR

BİNA ÇATI BAKIM ONARIM İŞİ

  • Emlak
  • 21 Eylül Perşembe 2023 00:01

2000-DEP-PRF-111,2001-DEP-PRF-114, 2002-DEP-PRF-120, 2001-GZD-PRF-113 

ALBÜM NUMARALI BİNALARINÇATI BAKIM ONARIMI

DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


2000-DEP-PRF-111, 2001-DEP-PRF-114, 2002-DEP-PRF-120,2001-GZD-PRF-113 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN ÇATI BAKIM ONARIMI yapımişi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerindenalınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/977638

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 32500 EĞİRDİR/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2463116831 - 2463116834

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

2000-DEP-PRF-111, 2001-DEP-PRF-114, 2002-DEP-PRF-120, 2001-GZD-PRF-113 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN ÇATI BAKIM ONARIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2000-DEP-PRF-111, 2001-DEP-PRF-114, 2002-DEP-PRF-120, 2001-GZD-PRF-113 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN ÇATI BAKIM ONARIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı EĞİRDİR/ISPARTA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu EĞİRDİR/ISPARTA


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılanbelgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgilerie-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ileilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisselerhariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriyedoğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 ve tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan (B) III. GRUP işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhaledokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklifverecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanınıindirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerindengönderilecektir.

9. İsteklilertekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhalesonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeimzalanacaktır.

10. Buihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Buihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90(Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır DeğerKatsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklamaistenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr                                                                                                                                                                BASINNO: ILN01894474