02 Ekim 2023 Pazartesi

RESMİ İLANLAR

BETONARME KUTU MENFEZ VE BETONARME BORU SATIN ALIMI

  • İHALE İLANLARI
  • 19 Eylül Salı 2023 00:01

BETONARME KUTU MENFEZ ( BAKS ) VE BETONARME BORU SATINALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SÜTÇÜLER DİĞER ÖZEL BÜTÇELİKURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


BetonarmeKutu Menfez ( Baks ) Ve Betonarme Boru mal alımı 4734 sayılı Kamu İhaleKanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/976267

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SÜTÇÜLER DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Birlik Mahallesi Atatürk Caddesi 94 32950 SÜTÇÜLER/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2463512020 - 2463512144

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Betonarme Kutu Menfez ( Baks ) Ve Betonarme Boru

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

600 mm Büz Betonarme boru 500 metre, 800 mm Büz Betonarme Boru 400 metre, 1,5*1,5*2 betonarme kutu menfez 70 metre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

müdürlük sınırları içerisinde idarenin belirleyici şefliklere teslimat yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Tek seferde yada partiler halinde 45 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasından 1 gün sonra iş süresi başlayacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.10.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İşletme Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-tekliflerikapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ileilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisselerhariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminatbilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonradüzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisizolarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Betonarme Boru ve Betonarme Kutu Menfez için (TSE) Türk Standartlarına Enstitüsüne Uygunluk Belgesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İhaleye Katılıacak Olan Firmalara Ait İş Deneyim Belgesi ibrazı


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak,ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihaledokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra,e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih vesaatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu işkalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatıihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerdenKanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr                                                                                                                                                             BASIN NO: ILN01893535