15 Haziran 2024 Cumartesi

Isparta İl Özel İdaresi 10 adet arsayı satışa sunuyor

Isparta İl Özel İdaresi 10 adet arsayı satışa sunuyor

Isparta

Isparta İl Özel İdaresi Atabey ilçesinde bulunan 10 adet arsayı ihale ile satışa sunuyor.

Belirlenen muhammen bedel üzerinden Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek olan ihale; 25.06.2024 tarihinde, İl Encümenince saat 10.30’da başlayarak ardı sıra yapılacak.

Satışı yapılacak olan arsalar ve nitelikleri şu şekilde:


Madde 2- İhale Yeri: Isparta - Eğirdir yolu üzerinde bulunan İl Özel İdaresi Kompleksi içeresindeki hizmet binasındaki Meclis toplantı salonunda, İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 3- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içersinde İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görülebilir ve Şartname Bedeli Isparta Halk Bankası Merkez Şubesindeki TR 97 0001 2009 5450 0007 0000 06’nolu hesaba 500,00 TL yatırılarak alınabilir. İstekliler tarafından yatırılan doküman ve şartname bedeli hiçbir şekilde isteklilere iade edilmeyecektir.

Madde 4-  İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Madde 4-  1) İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişi olması Halinde

 1.  Nüfus cüzdanının aslı veya arkalı önlü Fotokopisi,

 2.  Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair belge,

 3. Muhammen bedelin en az %3 tutarında geçici teminatın ödendiğine dair dekont veya limit dahili işin adına süresiz Banka Teminat Mektubu (Nakit Geçici Teminat Bedeli Isparta Halk Bankası Merkez Şubesindeki TR 160001 2009 5450 0007 0000 09’nolu hesaba yatırılacaktır.)

 4. İstekli tarafından imzalanmış İlan, Şartname ve Yer Görme Belgesi (Ek-1),

 5. Şartname ve eklerini satın alındığına dair 500,00 TL’lik Banka Dekontu ve Doküman Alındı Belgesi,

 6. Vekâleten İhaleye Katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.Madde 4- 2) İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliğe haiz istekli olması Halinde

 1. Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 2. Tebligat İçin Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge,

 3. Vekâleten İhaleye Katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

 4. Muhammen bedelin en az %3 tutarında geçici teminatın ödendiğine dair dekont veya limit dahili işin adına süresiz Banka Teminat Mektubu (Nakit Geçici Teminat Bedelleri Isparta Halk Bankası Merkez Şubesindeki TR 160001 2009 5450 0007 0000 09’nolu hesaba yatırılacaktır.)

 5. İstekli tarafından imzalanmış İlan, Şartname ve Yer Görme Belgesi (Ek-1),

 6. Şartname ve eklerini satın alındığına dair 500,00 TL’lik Banka Dekontu ve Doküman Alındı Belgesi,

 7. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

 8. Vergi dairesinden vergi, S.G.K’dan prim borcu olmadığına dair alınmış belge. (Belgeler ilgili kurumdan İhale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış olacak. Vergi ve SGK prim borcu limitlerinde Kamu İhale Kurumu genel tebliğinde belirlenen limitler geçerli olacaktır.)


Madde 4- 3) İhaleye katılmak isteyen Ortak Girişim Olması Halinde

 1. Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin ayrıca 4/1 Maddesinde belirtilen (a),( b), (c ) ve (g) maddelerinde istenilen belgelerin sureti veya aslını, Ortak Girişimin Tüzel Kişilik olması halinde 4- 2 Maddesinin (a),( b) ve (c ) bendinde istenilen belgelerin sureti veya aslını,

 2.  İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı Ortak Girişim Beyannamesi,

 3. Muhammen bedelin en az %3 tutarında geçici teminatın ödendiğine dair dekont veya limit dahili işin adına süresiz Banka Teminat Mektubu (Nakit Geçici Teminat Bedelleri Isparta Halk Bankası Merkez Şubesindeki TR 160001 2009 5450 0007 000009 nolu hesaba yatırılacaktır.) Geçici Teminatın Ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir,

 4. Ortakların Her biri tarafından imzalanmış İlan, Şartname ve Yer Görme Belgesi (Ek-1),

 5. Şartname ve eklerini satın alındığına dair 500,00 TL lik Banka Dekontu ve Doküman Alındı Belgesi,

 1. Ortakların Her birine ait Vergi dairesinden vergi, S.G.K’dan prim borcu olmadığına dair alınmış belge (Belgeler ilgili kurumdan İhale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış olacak. Vergi ve SGK prim borcu limitlerinde Kamu İhale Kurumu genel tebliğinde belirlenen limitler geçerli olacaktır.)


Madde 5- İhale dosyası 25.06.2024 tarihinde Salı günü saat 10.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Müdürlüğüne teslim edilecektir 10.30 den sonra gelecek isteklilere ait ihale dosyaları kabul edilmeyecektir. Telgraf, faks ve Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 7- İş bu ihale katılacakların 25.06.2024 tarihinde Salı günü saat 10.30’da İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR