20 Şubat 2018 Salı

  • 3,760 TL
  • 4,666 TL
  • 162,88 TL
  • 115.882
ISPARTA
ISPARTA'DA HASTANE ÇIKIŞI YAKAYI ELE VERDİ

ISPARTA'DA HASTANE ÇIKIŞI YAKAYI ELE VERDİ

 UZMAN ÇAVUŞ DEMİRDAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

UZMAN ÇAVUŞ DEMİRDAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

ISPARTA'DA KİTAP FUARINA HANGİ ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

ISPARTA'DA KİTAP FUARINA HANGİ ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

HASTANENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

HASTANENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

İŞTE CHP GERÇEĞİ

Safları sıklaştırın çocuklar

Siyaset

Ön­ce biz­den bir ha­ber:

SÖZ­CÜ ga­ze­te­si sa­tış di­rek­tö­rü Bi­lal Ak’­ın dü­zen­le­di­ği “Se­çim To­to­”ya tah­mi­ni şöy­le yap­tım: AKP yüz­de 44, CHP yüz­de 28, MHP yüz­de 16.

Bu kö­şe­de hep ya­zı­yo­rum gör­me­yi öğ­ren­mek ge­re­ki­yor. Ön­ce­lik­le CHP’­nin öğ­ren­me­si ge­re­ki­yor.

CHP, Tür­ki­ye­’yi ta­nı­mı­yor.

CHP, ide­olo­ji bil­mi­yor.

CHP, po­li­ti­ka yap­ma­yı be­ce­re­mi­yor.

12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­si­nin so­nu­cu­dur bu. De­ne­yim­li-bil­gi­li kad­ro­lar tas­fi­ye edil­di. Bu ne­den­le Cum­hu­ri­ye­t’­in bü­yük çı­na­rı CHP, ace­mi­le­rin, si­ya­set bil­mez­le­rin eli­ne düş­tü.

Lüt­fen CHP’­li dost­la­rım kız­ma­sın, eleş­tir­mek zo­run­da­yım. He­pi­miz, yep­ye­ni bir umut do­ğur­mak için ça­lış­ma­lı­yız. Do­ğu kül­tü­rü­nün içi boş öv­gü­le­rin­den ya da su­çu hep bi­ri­le­ri­ne yık­ma an­la­yı­şın­dan kur­tul­ma­lı­yız.

Ya­ni as­lın­da eleş­tir­mek de yet­mi­yor, açık­la­mak ge­re­ki­yor…

Evet…

CHP ni­ye kay­bet­ti?

Tek bir ne­de­ni var: CHP’­yi “i­nanç­sız­lı­k” yık­tı!

Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın kah­ra­ma­nı, Cum­hu­ri­yet ku­ru­cu­su, yok­sul­luk­la mü­ca­de­le eden halk­çı par­ti, dev­rim­ci­li­ğin­den uta­nır ha­le ge­ti­ril­di.

İn­sa­ni tüm de­ğer­le­ri yı­kan ne­oli­be­ra­liz­min ge­ri­ci rüz­gar­la­rın­dan et­ki­len­di; si­ya­se­ti pa­ra­ya in­dir­ge­di.

Ken­di dev­rim­ci prog­ra­mı­na ya­ban­cı­la­şa­rak, ma­sa ba­şı “si­ya­set mü­hen­dis­li­ğiy­le­” po­li­ti­ka­yı di­zayn ede­ce­ği­ni san­dı.

Dev­rim­ci par­ti CHP, “i­nanç­sız­lı­ğa­” ye­nil­di.

Böy­le­ce…

Si­ya­se­ti; bü­rok­ra­tik-han­tal par­ti ge­nel mer­ke­zi­ne ve TBMM’­nin dört du­va­rı­na hap­set­ti.

So­kak­tan kork­tu.

Genç­ler­den kork­tu.

Din­dar­lar­dan kork­tu.

La­ik­ler­den kork­tu.

Mer­kez oy­lar gi­de­cek di­ye kork­tu.

Mer­kez med­ya kı­za­cak di­ye kork­tu.

Bi­ze Kürt di­ye­cek­ler di­ye kork­tu.

Bi­ze Ale­vi di­ye­cek­ler di­ye kork­tu.

Bi­ze dev­let­çi di­ye­cek­ler di­ye kork­tu.

Kor­kak bir par­ti ol­du.

Ve en acı­sı, Al­tı Ok’­un­dan utan­dı!

Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ağ­zı­na al­mak­tan utan­dı.

Yet­me­di:

Ta­ki­ye­ci ol­du! Dü­nün re­zil­li­ği­nin baş ak­tö­rü Ce­ma­at’­ten ya­rar bek­le­di.

Se­çim pro­pa­gan­da­sı­nı Ce­maat ka­set­le­ri­ne-ta­pe­le­ri­ne bı­rak­tı.

Halk­tan uzak­laş­tı. Mü­ca­de­le­ci kit­le­ler­den kop­tu.

Ca­hil­li­ğe, va­sat­lı­ğa, po­pü­ler­li­ğe, salt ki­şi­sel çı­ka­rı­nı dü­şü­nen “si­ya­set pro­fes­yo­nel­le­ri­ne­” prim ver­di.

Kur­naz sağ­cı­la­rı, Gla­di­o pi­yo­nu Ce­ma­at­çi­le­ri el üs­tün­de tu­ta­rak, yıl­lar­dır par­ti mü­ca­de­le­si ve­ren CHP’­li­le­rin ça­lış­ma az­mi­ni-di­ren­ci­ni yok et­ti. Ör­gü­tü­nün, ta­ba­nı­nın, seç­me­ni­nin ka­fa­sı­nı ka­rış­tır­dı. Par­ti­ye kir bu­laş­tır­dı…

So­nuç­ta…

Şaş­kın ne ya­pa­ca­ğı­nı, ne di­ye­ce­ği­ni bi­le­me­yen bir CHP or­ta­ya çık­tı.

Bir kez da­ha gö­rül­dü ki, salt AKP kar­şıt­lı­ğıy­la za­fer ka­za­nıl­mı­yor.

Da­ha da ya­za­bi­li­rim… Ama ye­ter.

Tür­ki­ye­’nin CHP’­ye ih­ti­ya­cı var.

CHP yı­kı­lır­sa Tür­ki­ye yı­kı­lır.

CHP, yok­sul­la­rı ya­nı­na al­mak için dev­rim­ci prog­ra­mı­na dön­mek zo­run­da­dır.

“Kim ne der- ne ya­pa­r” de­me­den ta­ri­hin­den gu­rur du­ya­rak dev­rim­ci prog­ra­mıy­la hal­kın kar­şı­sı­na çık­ma­lı­dır.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR