visitor analyticsvisitor analytics
23 Temmuz 2017 Pazar 15:45

İŞTE CHP GERÇEĞİ

İŞTE CHP GERÇEĞİ
02 Nisan 2014 Çarşamba 12:20

Safları sıklaştırın çocuklar

Ön­ce biz­den bir ha­ber:

SÖZ­CÜ ga­ze­te­si sa­tış di­rek­tö­rü Bi­lal Ak’­ın dü­zen­le­di­ği “Se­çim To­to­”ya tah­mi­ni şöy­le yap­tım: AKP yüz­de 44, CHP yüz­de 28, MHP yüz­de 16.

Bu kö­şe­de hep ya­zı­yo­rum gör­me­yi öğ­ren­mek ge­re­ki­yor. Ön­ce­lik­le CHP’­nin öğ­ren­me­si ge­re­ki­yor.

CHP, Tür­ki­ye­’yi ta­nı­mı­yor.

CHP, ide­olo­ji bil­mi­yor.

CHP, po­li­ti­ka yap­ma­yı be­ce­re­mi­yor.

12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­si­nin so­nu­cu­dur bu. De­ne­yim­li-bil­gi­li kad­ro­lar tas­fi­ye edil­di. Bu ne­den­le Cum­hu­ri­ye­t’­in bü­yük çı­na­rı CHP, ace­mi­le­rin, si­ya­set bil­mez­le­rin eli­ne düş­tü.

Lüt­fen CHP’­li dost­la­rım kız­ma­sın, eleş­tir­mek zo­run­da­yım. He­pi­miz, yep­ye­ni bir umut do­ğur­mak için ça­lış­ma­lı­yız. Do­ğu kül­tü­rü­nün içi boş öv­gü­le­rin­den ya da su­çu hep bi­ri­le­ri­ne yık­ma an­la­yı­şın­dan kur­tul­ma­lı­yız.

Ya­ni as­lın­da eleş­tir­mek de yet­mi­yor, açık­la­mak ge­re­ki­yor…

Evet…

CHP ni­ye kay­bet­ti?

Tek bir ne­de­ni var: CHP’­yi “i­nanç­sız­lı­k” yık­tı!

Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın kah­ra­ma­nı, Cum­hu­ri­yet ku­ru­cu­su, yok­sul­luk­la mü­ca­de­le eden halk­çı par­ti, dev­rim­ci­li­ğin­den uta­nır ha­le ge­ti­ril­di.

İn­sa­ni tüm de­ğer­le­ri yı­kan ne­oli­be­ra­liz­min ge­ri­ci rüz­gar­la­rın­dan et­ki­len­di; si­ya­se­ti pa­ra­ya in­dir­ge­di.

Ken­di dev­rim­ci prog­ra­mı­na ya­ban­cı­la­şa­rak, ma­sa ba­şı “si­ya­set mü­hen­dis­li­ğiy­le­” po­li­ti­ka­yı di­zayn ede­ce­ği­ni san­dı.

Dev­rim­ci par­ti CHP, “i­nanç­sız­lı­ğa­” ye­nil­di.

Böy­le­ce…

Si­ya­se­ti; bü­rok­ra­tik-han­tal par­ti ge­nel mer­ke­zi­ne ve TBMM’­nin dört du­va­rı­na hap­set­ti.

So­kak­tan kork­tu.

Genç­ler­den kork­tu.

Din­dar­lar­dan kork­tu.

La­ik­ler­den kork­tu.

Mer­kez oy­lar gi­de­cek di­ye kork­tu.

Mer­kez med­ya kı­za­cak di­ye kork­tu.

Bi­ze Kürt di­ye­cek­ler di­ye kork­tu.

Bi­ze Ale­vi di­ye­cek­ler di­ye kork­tu.

Bi­ze dev­let­çi di­ye­cek­ler di­ye kork­tu.

Kor­kak bir par­ti ol­du.

Ve en acı­sı, Al­tı Ok’­un­dan utan­dı!

Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ağ­zı­na al­mak­tan utan­dı.

Yet­me­di:

Ta­ki­ye­ci ol­du! Dü­nün re­zil­li­ği­nin baş ak­tö­rü Ce­ma­at’­ten ya­rar bek­le­di.

Se­çim pro­pa­gan­da­sı­nı Ce­maat ka­set­le­ri­ne-ta­pe­le­ri­ne bı­rak­tı.

Halk­tan uzak­laş­tı. Mü­ca­de­le­ci kit­le­ler­den kop­tu.

Ca­hil­li­ğe, va­sat­lı­ğa, po­pü­ler­li­ğe, salt ki­şi­sel çı­ka­rı­nı dü­şü­nen “si­ya­set pro­fes­yo­nel­le­ri­ne­” prim ver­di.

Kur­naz sağ­cı­la­rı, Gla­di­o pi­yo­nu Ce­ma­at­çi­le­ri el üs­tün­de tu­ta­rak, yıl­lar­dır par­ti mü­ca­de­le­si ve­ren CHP’­li­le­rin ça­lış­ma az­mi­ni-di­ren­ci­ni yok et­ti. Ör­gü­tü­nün, ta­ba­nı­nın, seç­me­ni­nin ka­fa­sı­nı ka­rış­tır­dı. Par­ti­ye kir bu­laş­tır­dı…

So­nuç­ta…

Şaş­kın ne ya­pa­ca­ğı­nı, ne di­ye­ce­ği­ni bi­le­me­yen bir CHP or­ta­ya çık­tı.

Bir kez da­ha gö­rül­dü ki, salt AKP kar­şıt­lı­ğıy­la za­fer ka­za­nıl­mı­yor.

Da­ha da ya­za­bi­li­rim… Ama ye­ter.

Tür­ki­ye­’nin CHP’­ye ih­ti­ya­cı var.

CHP yı­kı­lır­sa Tür­ki­ye yı­kı­lır.

CHP, yok­sul­la­rı ya­nı­na al­mak için dev­rim­ci prog­ra­mı­na dön­mek zo­run­da­dır.

“Kim ne der- ne ya­pa­r” de­me­den ta­ri­hin­den gu­rur du­ya­rak dev­rim­ci prog­ra­mıy­la hal­kın kar­şı­sı­na çık­ma­lı­dır.

DİĞER HABERLER

ISPARTA'MIZIN KIYMETİNİ BİLMELİ VE ŞÜKRETMELİYİZ

ISPARTA'MIZIN KIYMETİNİ BİLMELİ VE ŞÜKRETMELİYİZ

ISPARTA'MIZIN KIYMETİNİ BİLMELİ VE ŞÜKRETMELİYİZ

AK PARTİ İL BAŞKANI ZABUN'DAN RAMAZAN BAYRAMI ÇIKARTMASI

AK PARTİ İL BAŞKANI ZABUN'DAN RAMAZAN BAYRAMI ÇIKARTMASI

AK PARTİ İL BAŞKANI ZABUN'DAN RAMAZAN BAYRAMI ÇIKARTMASI

MİLLETVEKİLİ BİLGİÇ: KARDEŞLİĞİMİZ SONSUZA KADAR SÜRSÜN

MİLLETVEKİLİ BİLGİÇ: KARDEŞLİĞİMİZ SONSUZA KADAR SÜRSÜN

MİLLETVEKİLİ BİLGİÇ: KARDEŞLİĞİMİZ SONSUZA KADAR SÜRSÜN

KAHRAMAN ÖZEL HAREKATIMIZI KUTLUYORUM

KAHRAMAN ÖZEL HAREKATIMIZI KUTLUYORUM

KAHRAMAN ÖZEL HAREKATIMIZI KUTLUYORUM

KADIN KOLLARI BAŞKANI DEDİĞİN ZÜBEYDE TURHAN GİBİ OLMALI!

KADIN KOLLARI BAŞKANI DEDİĞİN ZÜBEYDE TURHAN GİBİ OLMALI!

KADIN KOLLARI BAŞKANI DEDİĞİN ZÜBEYDE TURHAN GİBİ OLMALI!

MİLLETVEKİLİ BİLGİÇ İFTARA KATILIP ANKARA'YA GERİ DÖNDÜ

MİLLETVEKİLİ BİLGİÇ İFTARA KATILIP ANKARA'YA GERİ DÖNDÜ

MİLLETVEKİLİ BİLGİÇ İFTARA KATILIP ANKARA'YA GERİ DÖNDÜ

ÇOK OKUNANLAR

ÖNE ÇIKANLAR

SONRAKİ HABER

1. Amatör Ligde şok

1. Amatör Ligde şok