21 Mayıs 2018 Pazartesi

  • 4,579 TL
  • 5,393 TL
  • 189,76 TL
  • 102.507
ISPARTA 23°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

Isparta'ya 20 Kişi Alınacak

Isparta'ya 20 Kişi Alınacak

Sağlık

Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki 88 kamu hastanesine sigarakullanmayan klinik destek personeli alacak. İşe alınacak klinik personelindeistenen ilginç özellik ise sigara kullanmamak.Isparta'ya da 20 kişi alınacak. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ihale yoluyla 88 HastanaBirliği Genel Sekreterliğine, klinik hizmeti alımı yapacak. İhale şeklideğişmekle birlikte toplu olarak da yapılabilecek ya da hastane bazında daihale yapılabilecek. İhaleyi kazanan firma hastanelerde çalışacak kilinikpersonelini ayarlayacak.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2 bin 273 kişi alacak –  20 si ISPARTA'ya

2 BİN 273 KLİNİK PERSONELİ ALIMI YAPACAK DUYURU


 T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı :86642992-000

Konu : Klinik Destek Hizmet Alımı

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE

 (Genel Sekreterlik)

Sağlık hizmeti sunan yataklı tedavi kurumlarımızdaki hastabakım hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması; hastanın şifa iletaburcu olması ve hasta memnuniyetinin artırılması bakımından son dereceönemlidir. Bu hizmetlerdeki standartların belirlenen amaçları sağlayacakşekilde en üst seviyeye çıkarılması, Kurumumuz öncelikleri arasındadır.Özellikle fiziksel bakımını bağımsız olarak kendi başına yerine getiremeyenhastaların bakımında, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için tüm personelinaktif olarak görev alması gerekmektedir.

Sağlık hizmet sunumunun bütünleşik ve birbirinden ayrılmazolduğu göz önüne alındığında, yataklı tedavi kurumlarımızda mezkür hastalarınbakımının yapıldığı birimlerde ve gerekli görülen servislerde; klinik destekhizmet alımı yapılması ve bu hizmet alımı kapsamında aşağıda belirlenenkriterlere göre hesaplanacak sayıda yükleniciler vasıtasıyla personelçalıştırılması Kurumumuzca uygun görülmüştür.

Bu bağlamda;

1. Klinik destek hizmet alımı kapsamında çalıştırılacakpersonelin nitelikleri, yerine getireceği hizmetler ve alması gereken eğitimkonu başlıkları (Söz konusu eğitim sağlık tesislerimizce verilecektir.) Ek-l’deyer almakta olup ihale dokümanlarının bu doğrultuda oluşturulmasıgerekmektedir.

2. Söz konusu hizmet alımı kapsamında çalıştırılacakpersonel B rolü ve üstü rollere sahip sağlık tesislerimizdeçalıştırılabilecektir.

 3. Anılan hizmet alımlarma çıkılıp çıkılmayacağına veyahangi sağlık tesisinde kaç kişi çalıştırılacağına, sağlık tesislerimizin hizmetihtiyaçları ve mevcut personel durumu dikkate alınarak Genel Sekreterlerimizcekarar verilecektir.

 4. Kurumumuzca yapılan planlama doğrultusundaBirliklerimizin klinik destek hizmet alımları kapsamında çalıştırabileceğiazami personel sayısı Ek-2′de yer alan listede belirtilmiştir.

5. Söz konusu hizmet alımlarının ihaleleri Kamu HastaneleriBirlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından toplu alım şeklinde yapılabileceğigibi verilecek yetki doğrultusunda sağlık tesisi ölçeğinde her bir sağlıktesisince de yapılabilecektir.

6. Klinik destek hizmet alımı kapsamında daha önce benzerbir hizmet alımı yapan ve bu bağlamda personel çalıştıran Birliklerimiz, buyazı ekindeki listede belirtilen sayının üzerinde personel çalıştırıyorsa ilavepersonel almayacaklar, ayrıca fazla olan mevcut işçileri de bu yazı gerekçegöstererek çıkarmayacaklardır. Ekli listede belirtilen sayıdan daha az (eksik)personel çalıştırıyorsa eksik sayı kadar ilave personel çalıştırabileceklerdir.

7. Klinik destek hizmet alımı kapsamında çalıştırılacakkişilere öngörülecek ücretler hususunda Bakanlığımız ve Kurumumuz düzenlemeleridoğrultusunda hareket edilecektir.

8. Kurumumuzca yayımlanan 01.07.2013 tarihli ve 2013/08 sıranolu genelge ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamındaKamu Hastaneleri Birliklerinin ve bağlı sağlık tesislerininçalıştırabilecekleri azami işçi sayısının tespiti, “Birlik İşçi Havuzu”uygulamaları ve diğer hususlar hakkında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.Ayrıca yayımlanan 22.08.2013 tarihli ve 2013.5454.3519 sayılı genel yazı ile de“İşçi Sayısı Tespit Sistemi”ne göre eksik işçisi olan veya fazla işçisi olanKamu Hastaneleri Birliklerinin ve bağlı sağlık tesislerinin nasıl hareketedeceği hususunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde;

a) Klinik destek hizmet alımları kapsamında çalıştırılacakilave personeller yukarıda bahsi geçen genelge ve genel yazı ile getirilensınırlamalardan muaf tutulmuştur.

Ancak sisteme göre işçi sayısı eksik olan sağlıktesislerimiz, klinik destek hizmet alım kapsamında çalıştıracağı işçiyiöncelikle bu eksik işçi sayısından karşılayacaklardır. Bu sağlık tesislerimizineksik işçi sayısı, çalıştıracağı işçi sayısını karşılamıyorsa ilave personelalabileceklerdir.

b) Adı geçen hizmet alımları kapsamında çalıştırılacaktoplam personel sayısı bu yazı ekindeki listede belirtilen sayının üzerindeolmayacaktır.

c) Ekli listede belirtilen sayının tamamının mutlakaçalıştırılacağına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır. Gelir-gider dengeleri vediğer hizmet ihtiyaçları doğrultusunda karar verilecektir.

d) İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminde, Klinik DestekHizmet Alımları Kapsamında çalıştırılan personel sayısının girilebileceği birhizmet kolu tanımlanacaktır. Birliklerimiz ve sağlık tesislerimiz veri girişdönemlerinde çalıştırılan bu personele ilişkin bilgileri de sistemeaktaracaklardır.

 

Tüm kurumlarımızın yukarıda belirtilen hususların yerinegetirilebilmesi bakımından gerekli tedbirleri alarak uygulamaların bu minvaldeyürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

KLİNİK DESTEK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ:

Tercihen lise mezunu

Tercihen sigara kullanmayan,

Güler yüzlü ve sabırlı,

Pratik, sorumluluk sahibi ve soğukkanlı,

Temizlik ve hijyen kurallarına uyan,

Kişisel hijyen konusunda bilgili ve titiz,

Hasta ve yakınlarına yönelik davranış kurallarını bilen,

Hasta hakları, mahremiyeti ve hasta güvenliği konusundabilgiye sahip,

KLİNİK DESTEK PERSONELİNİN YERİNE GETİRECEĞİ HİZMETLER:

1. Yürüteceği hizmetler verilecek iş talimatları, sağlıkmeslek mensupları tarafından yerine getirilmesi gereken ve bu çalışanlarınıngörev yetki ve sorumlulukları kapsamında olan hizmetler ve iş talimatlarıiçinde olmamalıdır.

2. Kıyafetleri sağlık çalışanlarını (ebe, hemşire, ATT,sağlık memuru vs.) çağrıştırmamalıdır.

3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasındansağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizler ve kullanıma hazır halegetirir.

4. Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evraklarıilgili birimlere iletir.

5. Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme,cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlar.

6. Sağlık çalışanın uygun gördüğü hastanın birimler arasıtransferini sağlar.

7. Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlaragötürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirir.

8. Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olur.

9. Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının(tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapmasına yardımcı olur.

10. Ameliyat sırasında sirküler sağlık çalışanına salondışından malzeme temin eder.

11. Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim,öneri veremez.

 12. Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılır.

13. Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekildeayrıştırılmasına yardımcı olur.

14. Taburcu olan hastayı aracına götürür.

15. Ex’ in hazırlanmasına yardımcı olur ve morga transferinisağlar.

 

ALMASI GEREKEN EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI:

Sağlık ve Hastalık Kavramları Hasta Odası ve Özelliği İletişim Genel Hijyen Kuralları Hasta Mobilizasyonu ve Transferi

Hastane Organizasyonu ve Kliniklerin Tanıtılması Ölüm Hasta Hakları ve Çalışan Güvenliği Hasta Mahremiyeti Genel Mevzuat Bilgisi

ÇALIŞTIRILABİLECEK PERSONEL SAYISI LİSTESİ

SIRA NOGENEL SEKTERELİĞİN ADIPERSONEL SAYISI
1ADANA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ63
2ADIYAMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ18
3AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ25
4AĞRI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
5AKSARAY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
6AMASYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
7ANKARA 1. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ78
8ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ78
9ANTALYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ44
10ARDAHAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ3
11ARTVİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
12AYDIN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ35
13BALIKESİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ44
14BARTIN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ7
15BATMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
16BAYBURT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ3
17BİLECİK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
18BİNGÖL KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
19BİTLİS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
20BOLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ17
21BURDUR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
22BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ84
23ÇANAKKALE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ19
24ÇANKIRI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
25ÇORUM KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ23
26DENİZLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ26
27DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ45
28DÜZCE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
29EDİRNE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ15
30ELAZIĞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ28
31ERZİNCAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ8
32ERZURUM KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ34
33ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ31
34GAZİANTEP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ40
35GİRESUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ21
36GÜMÜŞHANE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
37HAKKARİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ7
38HATAY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ30
39İĞDIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ5
40İSPARTA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ20
41İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ65
42İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ75
43İSTANBUL BAKIRKÖY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ57
44İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ43
45İSTANBUL ÇEHMECE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ31
46İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ35
47İZMİR KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ58
48İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ58
49KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ31
50KARABÜK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ10
51KARAMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ10
52KARS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ9
53KASTAMONU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ17
54KAYSERİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ31
55KIRIKKALE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
56KIRKLARELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
57KIRŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ8
58KİLİS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ4
59KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ43
60KONYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ68
61KÜTAHYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ27
62MALATYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ25
63MANİSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ57
64MARDİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ16
65MERSİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ42
66MUĞLA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ24
67MUŞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
68NEVŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ8
69NİĞDE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ12
70ORDU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ28
71OSMANİYE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
72RİZE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ18
73SAKARYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ27
74SAMSUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ50
75SİİRT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ9
76SİNOP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ10
77SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ22
78ŞANLIURFA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ38
79ŞIRNAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ12
80TEKİRDAĞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ22
81TOKAT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ29
82TRABZON KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ41
83TUNCELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ3
84UŞAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ14
85VAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ25
86YALOVA KAMU HASTANELER BIRLIGI GENEL SEKRETERLİĞİ4
87YOZGAT KAMU HASTANELER BIRLIGI GENEL SEKRETERLİĞİ15
88ZONGULDAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ28

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

merve şen

26 Kasım 2015 Perşembe 17:01

nöbet tutuluyor mu bu işte.sorabilirmiyim

kevser kaya

18 Temmuz 2014 Cuma 17:31

başvurular ne zaman nereye yapılacak lütfen bilgilendirin

barbaros32

17 Temmuz 2014 Perşembe 16:49

başvurular kime ne zaman yapılacak kamu hastanler birliğinemi yoksa ilgili firmayamı

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR