23 Mayıs 2018 Çarşamba

  • 4,784 TL
  • 5,630 TL
  • 192,80 TL
  • 103.328
ISPARTA 25°
UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

İHALE İLANI

İHALE İLANI

RESMİ İLANLAR
 

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2012/62346

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Merkez Yerleşkesi MERKEZ ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2462111089 - 2462111690

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@sdu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imza tarihini izleyen 45 gün içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası

b) Tarihi ve saati

:

15.06.2012 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında istekliler (TİTUBB)´da kayıtlı olmalı, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsanımında yer alan malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Onaylı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında vermek zorunludur. Sağlık Bakanlığı Tarafından UBB kodu verilmiş malzemelerin barkod numaraları ve ticari markalarının ihale dosyası içerisinde verilecektir. İstekli firma imalatçı veya ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasında kaydının bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bayii ise imalatçı firma veya ithalatçı firma tarafından Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur. İstekliler teklif dosyalarında üretici, ithalatçı veya bayi olarak TİTUBB´da kayıtlı olduğuna dair belgeyi vermesi zorunlu olup istekli firmanın tanımlayıcı nosu ile istekli firma bayi ve bayi tanımlayıcı no´sunun teklif zarfında verilmesi gerekmektedir. (Sözleşme sırasında Firmalar uhdesinde kalan kalemleri UBB Kodları ile birlikte bilgilerini CD ortamında hazırlayıp sözleşme evrakları ile birlikte idareye vermek zorundadırlar.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan cihazlar için T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) bilgi kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair bilgi ve belgeler ihale teklif zarfı içerisinde sunulmalıdır. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığının uyguladığı tüm mevzuat geçerlidir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamından muaf olan cihazlar için ise muaf olduğuna dair beyan verilmelidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri cihazın teknik bilgilerinin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dökümanları ihale teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır. İstekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve türkçe olarak teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar Teknik Şartname Uygunluk Belgesi başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış, her sayfası mühürlü ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartname cevaplarında orjinal dokümanların hangi sayfa, satır veya maddesinde karşıladığı belirtilmelidir. İstekliler tarafından sunulan katalog, teknik şartname cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlar üzerinde ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadığı belirlenecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde yapmış oldukları Tıbbi Cihaz işleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR