20 Mayıs 2018 Pazar

  • 4,490 TL
  • 5,287 TL
  • 186,41 TL
  • 102.410
ISPARTA 25°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

İHALE İLANI

İHALE İLANI

RESMİ İLANLAR
                                                                     İHALE İLANI
                                           SPOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   :2012/169739
1-İdarenin
a) Adresi    :KEPECI MAH. FATIH SULTAN CADDESI 11 32300 İSTASYON
     ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası  :2462184160 - 2462238255
c) Elektronik Posta Adresi   :ısparta@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı   :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
     (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
c) Teslim tarihi    :SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 40 GÜN İÇİNDE
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati    :07.12.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Masa tenisi müsabaka topu ITTF onaylı turuncu 3 yıldız, 40 mm, 2,7 gr özelliklerinde olacaktır.
Voleybol maç topu Federasyon onaylı olacaktır.
6 Kulvar Yüzme Müsabakaları İçin Elektronik Zaman Ölçme Ve Değerlenderme Sistemi Fina Standartlarına uygun olacaktır.
Skorbord (kronometre bölümü )
Dokunma plakası
Dokunma plakası taşıma arabası
Start sistemi
Zaman ölçme ve değerlendirme birimi
Printer
Bağlantı birimleri (seyyar kablo
Backup butonları
Kontrol panosu
Speaker
Yüzme müsabaka kulvar ipi(separatörü) dalgakıran özellikli 25m. 110 mm Çaplı fina onaylı
Depar taşı (Atlama platformu)FİNA uyumlu müsabaka ve antrenman kullanmaya uygun olmalıdır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmışgün) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
                                                                                                                    V.N: 1266/ 21.11.2012

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR