23 Mayıs 2018 Çarşamba

  • 4,837 TL
  • 5,668 TL
  • 200,82 TL
  • 102.395
ISPARTA 25°
UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

İHALE İLANI

İHALE İLANI

RESMİ İLANLAR

                                                                   İHALE İLANI
                                   KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. Bölge Müdürlüğü

135. (Isparta) Şube Yollarında Rutin Bakım, Onarım, Yapım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    : 2012/ 152567
1 – İdarenin
a) Adresi     : Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07108 KEPEZ/ANTALYA 
b) Telefon ve faks numarası   : 2423347700 – 2423453699
c) Elektronik Posta Adresi   : bol13@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye         EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale        dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :Karayolları 135. (Isparta) Şube Şefliği Ağına Dahil Yollar
c) İşe başlama tarihi    :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer        teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi     :Yer tesliminden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu-ANTALYA
b) Tarihi ve saati    :12.12.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.
CİNSİ VE ÇEŞİDİ                                                   KAPASİTESİ/ÖZELLİĞİ MODEL            ADET
Asfalt Plenti (Toz Tutuculu) En az 30 ton/saat 2000 model ve üzeri 1 adet
Asfalt Distribitörü En az 10 tonluk 2000 model ve üzeri  1 adet
Bakım Distribitörü En az 1 tonluk 2000 model ve üzeri 2 adet
Demir Bandajlı Silindir En az 10 tonluk 2006 model ve üzeri  1 adet
Vibrasyonlu Kom.veya Demir Ban. Bakım Silindiri En az 2,5 Tonluk 2006 model ve üzeri  4 adet
Lastik tekerlekli Silindir En az 20 tonluk 2006 model ve üzeri 1 adet
Lastik Tekerlekli Yükleyici Enaz 1 ½ yd3’lük 2006 model ve üzeri 1 adet
Kanal Kazıcılı Yükleyici (Ataşman takılabilir) En az 100 Hp güc. 2006 model ve üzeri 2 adet
Ekipmanlı Kamyon (Ön süpürge, Levha-CTP Çakma Aparatlı) Çift kabinli 2006 model ve üzeri 2 adet
Damperli Kamyon En az 14 tonluk 2006 model ve üzeri 2 adet
Ekip Kamyonu En az   8 tonluk 2006 model ve üzeri 5 adet
Arazöz En az 10 tonluk 2006 model ve üzeri 1 adet
Süpürge Makinesi Vakumlu 2006 model ve üzeri 1 adet
Greyder En az 80 Hp güc. 2006 model ve üzeri 2 adet
Bu makinelere ilave olarak kar ve buzla mücadele için asgari:
Ekipmanlı Kamyon (Kamyon ve Ataşman İdareden) 11 adet
Greyder En az 80 Hp güc.2006 model ve üzeri 4 adet
Yükleyici En az 1 ½ yd3’lük 2006 model ve üzeri 5 adet
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) - V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) İşleridir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat veya Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
          Yan Taraftaki İlanın Devamı
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 550 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği-ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu-ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2    
                                                                                                     VN: 1245/16.11.2012

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR