26 Şubat 2018 Pazartesi

  • 3,790 TL
  • 4,657 TL
  • 162,07 TL
  • 117.522
ISPARTA
BÜYÜKKÖK VE GÖREN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ!

BÜYÜKKÖK VE GÖREN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ!

 ARTIK YOL GENİŞLİĞİNE GÖRE BELİRLENECEK

ARTIK YOL GENİŞLİĞİNE GÖRE BELİRLENECEK

SUDA İLK DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

SUDA İLK DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

ISPARTA'DA TUTUKLANDI

ISPARTA'DA TUTUKLANDI

İHALE İLANI

İHALE İLANI

RESMİ İLANLAR

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. AKDENİZ EDAŞ

İhale Kayıt Numarası

:

2012/164313

1 - İdarenin

 

 

a) adresi

:

Göksu Mahallesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı 07160 Antalya

b) telefon ve faks numarası

:

2423397777-2123 2423383167

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

akdeniz@akdenizedas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı

:

12-AKDENİZ-BO-02 GRUBU ISPARTA İLİ MERKEZ AKKENT VE ÇEVRE YOLU AYDINLATMA ELEKTRİK TESİSLERİ BAKIM ONARIM İŞİ.SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 10 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP,İŞİN SÜRESİ 25 TAKVİM GÜNÜDÜR.İŞ İHALE TAKVİM YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR.

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

 

 

a) Yapılacağı yer

:

AKDENİZ E.D.A.Ş HİZMET BİNASI-İHALE SALONU ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

16.11.2012 - 10:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :


4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1)   Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)   İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç)   İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d)   İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f)   İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g)   Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
h) -Bu bend boş bırakılmıştır.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3- Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
--
4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir.
§ İş deneyimini Gösteren Belgeler
Bu ihalede isteklilerin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek  bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerini teklifi ekinde sunmaları zorunludur. İş deneyim belgesi olarak:
- İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,
- Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri  ne ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
sunulabilir.
Sunulan belgenin teklif edilen bedelin %40 ınden az olmaması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.6- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
  AG-YG (OG) Elektrik Dağıtım Tesisi [AG-YG (OG) elektrik dağıtım şebekesi, yeraltı kablo şebekesi, aydınlatma şebekesi, indirici trafo merkezi, dağıtım merkezi, KÖK, trafo postası ve YG (OG) kompanzasyon tesisleri]
  YG (OG) Enerji Nakil Hatları (ENH)
  YG Şalt Tesisleri,
  YG Enerji İletim Hatları (EİH),  arıza onarım ve bakım, bakım onarım ve tesis işleri
Benzer işler ayrı ayrı değerlendirilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı AKDENİZ EDAŞ (404 NOLU ODA) adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.
Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini aşağıda belirtilen hesap numara(lar)ına yatırmak zorundadır.
AKDENİZ EDAŞ VAKIFLAR BANKASI MERKEZ ŞUBESİ IBAN NO:TR 480001500158007286139140 NOLU HESABA
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8-Teklifler, 16.Kasım 2012 saat 10:00:00’e kadar AKDENİZ EDAŞ EVRAK KAYIT SERVİSİ (2002 NOLU )ODA’ e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90  takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İhalede işin tamamı için teklif verilebilir.
14- İhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

                                                                                              V.İ NO: 1205 09.11.2012

 

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR