24 Mayıs 2018 Perşembe

  • 4,696 TL
  • 5,506 TL
  • 200,52 TL
  • 101.892
ISPARTA 18°
GÖZYAŞLARIYLA SON VEDA

GÖZYAŞLARIYLA SON VEDA

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

iHALE iLANI

İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI

RESMİ İLANLAR

 

İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / ISPARTA

3 KISIMLI 24 KALEM TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇA ALIMI 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      : 2012/131578

1-İdarenin

a)Adresi                                         : ISPARTA ASKER HASTAHANESİ EĞİRDİR YOLU ÜZERİ   32000 ISPARTA MERKEZ / ISPARTA

b)Telefon ve faks numarası              : 02462242168 - O 246 2324612 (ih.Kom.Fax),0246 2241314(idare Fax)

c)Elektronik Posta Adresi                : igetam_ihkom@mynet.com

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https//ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale doküman i içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                : İç. Güv. Eğt ve Tatb Mrk. Klığı Taş. (Tük.) Mlz. 760 Mal Saymanlığı Depoları

c) Teslim tarihleri                           : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 gün içinde mal teslim edilecektir.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer                           : İÇ GÜV.EGT VE TATB. MRK. K.LlĞI iHALE KOM. BŞK.LlGI / ISPARTA (Eğirdir Çevre Yolu iç Güv. Eğt. Ve Tatb. Mrk. Klığı 2 Nu.lı Nizamiye / ISPARTA)

b) Tarihi ve saati                           : 22.10.2012 -11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

41.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikti imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1 5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı iÇ GÜV.EĞT VE TATB. MRK. K.LlĞI İHALE KOM. BŞK.LlĞI / ISPARTA (Eğirdir Çevre Yolu İç Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı 2 Nu.lı

Nizamiye / ISPARTA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IÇ GÜV. EĞT VE TATB.MRK.K.LlĞI İHALE

KOM.BŞK.LlĞI / ISPARTA (Eğirdir Çevre Yolu İç Güv. Eğt Ve Tatb. Mrk. K.lığı 2 Nu.lı Nizamiye / ISPARTA) adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Vi.No: 1123

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR