19 Haziran 2018 Salı

  • 4,722 TL
  • 5,469 TL
  • 194,91 TL
  • 94.437
ISPARTA 21°
EĞİRDİR'DE KORKUNÇ KAZA 2 YARALI

EĞİRDİR'DE KORKUNÇ KAZA 2 YARALI

YAKA ARTIK TAMAM DİYOR

YAKA ARTIK TAMAM DİYOR

EĞİRDİR DEN ACI HABER

EĞİRDİR DEN ACI HABER

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

İHALE İLANI

MOBİL HİBRİT SİSTEM SATIN ALINACAKTIR

RESMİ İLANLAR

MOBİL HİBRİT SİSTEM SATIN ALINACAKTIR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman Bölge Müdürlüğü-Isparta

Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üreten Mobil Hibrit Sistem Mal  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2012/137936

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BAHÇELİEVLER MAHALLESI Istanbul Caddesi 75 32100 BAHÇELİEVLER ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2462285300 - 2462285310

c) Elektronik Posta Adresi

:

ispartaobm@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME ŞEFLİĞİ KULE ADI DOĞU BOYLAMI KUZEY ENLEMİ ISPARTA Keçiborlu Poyralı 30o 12' 06" 37o 52' 25" EĞİRDİR Eğirdir Camili 30o 49' 34" 37o 49' 56" A.Gökdere Karatepe 30o 48' 43" 37o 38' 01" Kuzukulağı Gebeli 31o 12' 46" 37o 41' 37" Aksu-Avşar Gelendost 31o 21' 09" 37o 43' 02" Ş.Karaağaç Büyüksivri 31o 21' 44" 38o 01' 14" SÜTÇÜLER Çandır Akçal 30o 57' 38" 37o 21' 20" Sütçüler Erenler 31o 02' 53" 37o 23' 37" Tota Kardelen 31o 19' 06" 37o 28' 09" BURDUR Burdur Dumlu 29o 58' 00" 37o 40' 11" Ağlasun Yassıkır 30o 28' 10" 37o 36' 33" Yeşilova Tınaztepe 29o 39' 10" 37o 28' 03" BUCAK Pamucak Kartal 30o 42' 24" 37o 24' 59" Uğurlu Karlık 30o 39' 47" 37o 21' 25" GÖLHİSAR Dirmil Boncuk 29o 25' 06" 36o 54' 21" Tefenni Manastır 29o 41' 42" 37o 20' 46"

c) Teslim tarihleri

:

İşe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Isparta Orman İşletme Müdürlüğü / ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

23.10.2012 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi ,ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İsteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

Üretim Kapasite Raporu ihale dosyasına konacaktır.

4.3.4. Hizmet yeterlilik belgesi:

Hizmet Yeterlilik Belgesi  T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş olmalıdır.Asli veya Noter tasdikli sureti idareye sunulmalıdır.

4.3.5.

4.3.5.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.5.2. Standarda ilişkin belgeler:

İhalenin Özel Teknik Şartnamesi ve  Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen  malzemeler için istenen ulusal veya uluslararası tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ile  birlikte ISO 9001 ve ISO 14001 standart belgeleri TSE ve  CE belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ihale dosyasına  konulacaktır.

4.3.5.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

  Yüklenici firma,  söz konusu malzemeler için ISO kalite sistem belgesine sahip firmalar tarafından üretilmiş olduğu, malzemelerin üzerindeki etiketlerden veya malzemeye ilişkin katalog/broşürlerden veya üretici firmanın ISO belgesinin bir onaylı sureti üzerinden muayene heyetine gösterilecektir.Tedarik edilecek malların  katalogları,  ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman dosyaya konmalıdır.

4.3.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Kataloglar İhale dosyasında sunulacaktır

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi Sistemleri veya Mobil Hibrit Sistemler ile ilgili alım  veya satıma konu iş ve benzer işlerl  ile ilgili iş deneyim belgesi  kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Makina İkmal Servisi (Mustafa BARDAKÇI) ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 55 (Ellibeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR