19 Nisan 2018 Perşembe

  • 4,029 TL
  • 4,991 TL
  • 174,82 TL
  • 111.856
ISPARTA 18°
ÖLEN ANNE VE KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ÖLEN ANNE VE KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

TRAFİKTE YENİ DÖNEM TÜM ARAÇLARA TAKILACAK

TRAFİKTE YENİ DÖNEM TÜM ARAÇLARA TAKILACAK

ISPARTA'DA ŞOK İNTİHAR

ISPARTA'DA ŞOK İNTİHAR

ISPARTA'DA ANNE VE KIZI SOBADAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

ISPARTA'DA ANNE VE KIZI SOBADAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

İHALE İLANI

İLHALE İLANI

RESMİ İLANLAR

27 KALEM SOĞUK HAVA DEPOSU MALZEME ALIMI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK Isparta Asker Hastanesi

 

27 KALEM SOĞUK HAVA DEPOSU MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası     :            2012/117692

1-İdarenin

a) Adresi          :           ISPARTA ASKER HASTAHANESI EGIRDIR YOLU ÜZERI 32000 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası      :           2462242168(İhale Komisyon Başkanlığı) Eğirdir Çevre Yolu İç Güv.Eğt.ve Tatb.Mrk.K.lığı 2 Nu.lı Nizamiye ISPARTA - 02462324612(İh.Kom.Fax),2241068(İdare Fax)

c) Elektronik Posta Adresi       :           igetam_ihkom@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı            :           İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri   :           İç. Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı Taş.(Tük.) Mlz. 409 Mal Saymanlığı Depoları

c) Teslim tarihleri          :           sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içinde mal teslim edilecektir.

 

 

 3- İhalenina) Yapılacağı yer     :           İÇ GÜV.EĞT.VE TATB.MRK.K.LIĞI İHALE KOM.BŞK.LIĞI/ISPARTA(Eğirdir Çevre Yolu İç Güv. Eğt.ve Tatb.Mrk.K.lığı 2 Nu.lı Nizamiye/ISPARTA)

b) Tarihi ve saati          :           04.10.2012 - 10:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

 

 1. Üretici firmanın taahhüt ettiği garanti ve şartları geçerli olacaktır, kullanım başladıktan sonra garanti süresi başlayacaktır.

 

 2. Yüklenici garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere en az 3 (üç) yıl süre ile teknik hizmet, danışmanlık, servis ve yedek parça sağlamayı taahhüt edecektir.

 

 3. Garanti süresi içerisinde doğabilecek arızalara aynı gün müdahale edilecek ve arıza yerinde giderilecektir. Garanti kapsamında yapılan işçilik, yedek parça vb. masraflar yükleniciye ait olacaktır. Garanti süresi içinde bütün malzemeler garanti kapsamında tutulacaktır.

 

 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı İÇ GÜV.EĞT.VE TATB.MRK.K.LIĞI İHALE KOM.BŞK.LIĞI/ISPARTA(Eğirdir Çevre Yolu İç Güv. Eğt.ve Tatb.Mrk.K.lığı 2 Nu.lı Nizamiye/ISPARTA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İÇ GÜV.EĞT.VE TATB.MRK.K.LIĞI İHALE KOM.BŞK.LIĞI/ISPARTA(Eğirdir Çevre Yolu İç Güv. Eğt.ve Tatb.Mrk.K.lığı 2 Nu.lı Nizamiye/ISPARTA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN)  takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
V.N:1069
27.09.2012

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR