21 Mayıs 2018 Pazartesi

  • 4,579 TL
  • 5,393 TL
  • 189,76 TL
  • 102.507
ISPARTA 23°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

İHALE İLANI

YURTKUR ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLANLAR

BÜRO MOBİLYASI, BEYAZ EŞYA, TELEVİZYON VE KLİMA SATIN ALINACAKTIR

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTKUR ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Yurt Müdürlüklerine 21 Kalem Büro Mobilyaları ve 18 Kalem Beyaz Eşya,Televizyon ve Klima Alımı. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                           :2012/131562

1-İdarenin

a) Adresi                                             : ALI ÇETINKAYA CADDESI NO:109 ANTALYA MERKEZ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası                  :2423122851 - 2423122855

c) Elektronik Posta Adresi                   :07krediyurtbolge@tmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                     :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                   :Akdeniz Yurt Müdürlüğü, Isparta Yurt Müdürlüğü, Burdur Yurt Müderlüğü, Bucak Yurt Müdürlüğü, Eğridir Yurt Müdürlüğü, Yalvaç Yurt Müdürlüğü Manavgat Yurt Müdürlüğü ve Şarkikaraağaç Yurt Müdürlüğü.

c) Teslim tarihi                                     :İhale Konusu Mal ve Malzemelr İşe başlama tarihinden itibaren 40 gün içinde idari , teknik şartname ve belirtilen sözleşme tasarısında adresleri belirtilen Yurt Müdürlüklerine montaj da dahil teslim edecek, teslim edilecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :Yurt Kur Antalya Bölge Müdürlüğü Ali Çetinkaya Cad.No:109 Kızıltoprak ANTALYA

b) Tarihi ve saati                                  :16.10.2012 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yurt Kur Antalya Bölge Müdürlüğü (Ali ÇETİNKAYA Cad.No:109 ANTALYA)İdari İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurt Kur Antalya Bölge Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Şefliği Ali ÇETİNKAYA Cad.No:109 Kızıltoprak ANTALYA. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

V.N: 1054

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR