18 Haziran 2018 Pazartesi

  • 4,708 TL
  • 5,472 TL
  • 195,00 TL
  • 93.043
ISPARTA 21°
EĞİRDİR DEN ACI HABER

EĞİRDİR DEN ACI HABER

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

BU DİREK TEHLİKE SAÇIYOR

BU DİREK TEHLİKE SAÇIYOR

KORKUNÇ KAZADA CAN VERDİLER

KORKUNÇ KAZADA CAN VERDİLER

İHALE İLANI

TEMİZLİK MALZEMESİ VE KÖMÜR

RESMİ İLANLAR

TEMİZLİK MALZEMESİ VE KÖMÜR

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Dr.Sadık Yağcı

TEMİZLİK MALZEMESİ VE KÖMÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası               :2012/123699

1 - İdarenin

a) Adresi                     : HIZIRBEY MAH. 1509 SAK. HALK SAGLIGI LABORATUVARI ÜSTÜ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası : 2462234654 - 2462330504

c) Elektronik Posta Adresi : ispartaadsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)  Teslim yeri : Merkezimiz depolarıdır.

c)  Teslim tarihleri 1. Kısım Kömür için; sözleşme imzalanmasına müteakip 5 iş günü içinde malın yarısı, diğer kalan yarısı ise 10- 14 Aralık 2012 tarihleri arasında teslim edilecektir. 2. Kısım Temizlik Malzemesi için; Malzemeler iki parti halinde teslim edilecektir. İlk parti malın yarısı 01.01.2013- 15.01.2013 tarihleri arasında, 2. parti diğer yarısı ise 01.06.2013-15.06.2013 tarihleri arasında mal teslimi yapılacaktır. Teslimat için ayrıca yazışma yapılmayacaktır. Merkezimiz tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde, bu periyot dönemi beklenmeden İdarenin talebi doğrultusunda malzeme isteği yapılıp teslim edilmesi istenecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :HIZIRBEY MAH. 1509 SOK. DOGUMEVİ YANI HALK SAG.LAB. ÜSTÜ KAT: 2 ISPARTA

b) Tarihi ve saati  : 18.09.2012 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kömür için; İl Çevre Müdürlüğünden alınmış satış izin belgesinin sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil  Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu  hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, İsteklinin üye olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1.Kısım Kömür için; Yakıt uygunluk belgesi ve analiz raporu

2.Kısım Temizlik Malzemesi için; Sağlık Bakanlığından onaylı üretim, ithalat izni ve Teknik şartnamede belirtilen ürünlerin özelliklerine göre istenen TSE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇEO Raporu, GSM belgelerine, Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formuna ait belgeler ihale dosyasında sunmak zorundadır. İhale dosyasına sunulan belgelerin üzerine kaç numaralı kaleme ait olduğu belirtilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

2. kısım Temizlik Malzemesi için; Tedarik edilecek malların numuneleri ihaleden

önce satınalma birimine teslim edilecektir. Numunesi olmayan kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Katalog ve fotoğraf kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERKEZİMİZ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK DR. SADIK YAGCI Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

V.N: 988 / 10.09.2012

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR