20 Mayıs 2018 Pazar

  • 4,490 TL
  • 5,287 TL
  • 186,41 TL
  • 102.410
ISPARTA 25°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

İHALE İLANI

12-AKDENİZ-TES-31 GRUBU ISPARTA İLİ 1 PAKET 3 GRUP (3 AYRI SÖZLEŞME) ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSİ İŞİ

RESMİ İLANLAR

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. AKDENİZ EDAŞ

 

12-AKDENİZ-TES-31 GRUBU ISPARTA İLİ 1 PAKET 3 GRUP (3 AYRI SÖZLEŞME) ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                         :2012/102065

1-İdarenin

a) Adresi                                   : Göksu Mahallesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı 07160 kepez KEPEZ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası      :           2423397777 - 2423383167

c) Elektronik Posta Adresi       :           akdeniz@akdenizedas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi        :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı         :           İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer          :           1.GRUP ISPARTA İLİ GELENDOST İLÇESİ KÖKE KÖYÜ-SENİRKENT İLÇESİ ORTAYAZI KÖYÜ- YALVAÇ İLÇESİ- SÜCÜLLÜ KUYUCAK KASABALARI- AŞAĞI TIRTAR KÖYÜ, 2.GRUP ISPARTA İLİ GELENDOST İLÇESİ YAKA KASABASI-YENİCE GRUBU, ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ ARAK GRUBU YENİKÖY, YALVAÇ İLÇESİ KOZLUÇAY KASABASI- KORUYAKA KÖYÜ, 3.GRUP ISPARTA İLİ SÜTÇÜLER İLÇESİ BELEN-EĞİRDİR İLÇESİ AKÇAKÖY EĞİRDİR İLÇESİ SARIİDRİS KASABASI KARKIN MAHALLESİ-EĞİRDİR İLÇESİ SERPİL-SÜTÇÜLER İLÇESİ SARAYKÖY

c) İşe başlama tarihi     :           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi     :           Yer tesliminden itibaren 0 (I.GRUP 60 T.G., II.GRUP 60 T.G., III.GRUP 60 T.G) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer          :           GÖKSU MAH. ASPENDOS BULVARI DEMOKRASİ KAVŞAĞI AKDENİZ E.D.A.Ş. HİZMET BİNASI-İHALE SALONU ANTALYA

b) Tarihi ve saati          :           27.08.2012 - 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Adet            Pozisyonu                         Mesleki Ünvanı                                   Mesleki Özellikleri

    1      A Tipi Şantiye Şefi       Elektrik veya Elk-Elektronik Müh        En az 2 yıl benzer işlerde deneyimli olmalıdır

                                          HER GRUP İÇİN AYRI ŞANTİYE ŞEFİ İSTENMEKTEDİR

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan; “(D) ELEKTRİK İŞLERİ”

 

I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ (1.Enerji iletim havai hatları, 2.Enerji iletim yeraltı kablo işleri)

 

II-GRUP : ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE TESİS İŞLERİ (1- Enerji dağıtım havai hatları, 2- Enerji dağıtım yer altı kablo işleri)

 

III.GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ (1.Şalt tesisleri, 2.Trafo merkezleri 3.Kompanzasyon tesisleri)

 

V. GRUP: AYDINLATMA İŞLERİ (1.Köprü aydınlatma işleri, 2.Yol aydınlatma işleri, 3.Tünel aydınlatma işleri, 4.Tarihi mekân aydınlatma işleri, 5.Açık alan aydınlatma işleri, 6.Stadyum ve spor sahaları aydınlatma işleri, 7.Tehlikeli alan aydınlatma işleri, 8.Havaalanı pisti aydınlatma işleri) dir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği?ndeki esas ve usullere uygun ve aynı Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamak üzere Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDENİZ EDAŞ MALZEME YÖNETİMİ VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ (2106 Nolu oda) adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 115 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 150 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini AKDENİZ EDAŞ ANTALYA VAKIFBANK IBAN NO : TR480001500158007286139140 NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDENİZ E.D.A.Ş. (Hizmet Binası-Evrak kayıt servisi 2002 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

 

İsteklilerce ihaleye tek bir teklif zarfı hazırlanacak olup, teklif verilen her bir  grup için ayrı ayrı teklif mektubu, geçici teminat ile gerekiyorsa iş ortaklığı beyannamesi verilecektir. İhale sonrası her bir grup için ayrı ayrı sözleşme yapılacaktır.

V.N:  841

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR