22 Nisan 2018 Pazar

  • 4,076 TL
  • 5,009 TL
  • 175,11 TL
  • 110.932
ISPARTA 20°
ISPARTA BELEDİYESİ'NİN 5 RAKİBİ VAR

ISPARTA BELEDİYESİ'NİN 5 RAKİBİ VAR

BAŞKAN GÜNAYDIN CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPIYOR

BAŞKAN GÜNAYDIN CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPIYOR

YAKIT TANKERİ İLE ÖĞRENCİ SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

YAKIT TANKERİ İLE ÖĞRENCİ SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

BURDUR ŞEKER FABRİKASI İHALESİ İÇİN DOSYA SUNULDU

BURDUR ŞEKER FABRİKASI İHALESİ İÇİN DOSYA SUNULDU

İHALE İLANI

İHALE İLANI

RESMİ İLANLAR


                                   TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ 7 KALEM HURDA MALZEME SATILACAKTIR
    TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:
ISPARTA
TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde Bulunan 7 Kalem Tehlikeli ve Tehlikesiz Hurda Malzemenin Satışı Yapılacaktır. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   : 2012/9
1 - İdarenin
a) Adresi    :TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü - Konya Yolu Üzeri       3. Km. Pk:33 /ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası  :0246 2241401 -0 246 2241166
c)  İhale dokümanının
    görülebileceği yer   : TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Konya Yolu Üzeri       3. Km. Pk:33 /ISPARTA (Satın Alma ve Ticaret Şefliği)
2 - İhale konusu satış işinin
     niteliği, türü ve miktarı  :Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

KISIM MALZEME ADI      BULUNDUĞU           ATIK   ATIK
 VE KARAKTERİSTİKİ ÖLÇÜ   YER       MİKTARI  TOPLAM     KODU  DURUMU

1 Hurda Demir, Metal    
 Malzeme(Hücre Tel     MERKEZ      74.000
 Örgü Fens, Hücre Sac   Kg.        AMBAR   75.000       17 04 05     TEHLİKESİZ
 Duvarı ve Birleştirme
 Apartları) ve Çelik     AFYON 2 TM       1.000
 Kontrüksiyon       

2 Hurda Aliminyüm     MERKEZ
 İletken Tel ve Baralar Kg.   AMBAR        6.000 9.000       17 04 02 TEHLİKESİZ
        AFYON 2 TM        3.000   

3 Muhtelif Hurda Kablo    Kg.         MERKEZ
 (Bakır)      AMBAR        6.000 6.000       17 04 10 TEHLİKELİ

4  36 kV Akım, 66 kV
 Akım, 66 kV Gerilim
 Trafoları- 154 kV
 Kesici Kabini ve
 Mekanizması-
 154 kV Kesici Kutbu-     MERKEZ
 154 kV Kesici Hava      Adet   AMBAR       103    103       16 02 13     TEHLİKELİ
 Tankı- Komprösör
 Hava Tankı -
 154 kV Muhtelif
 Ayırıcılar (11 Takım)-
 154 kV Muhtelif Ayırıcı
 Kutusu -65 kV Parafudr,       

5 SF6 Gaz Tüpü (Boş) Adet   MERKEZ          25  25      16 01 16 TEHLİKESİZ
        AMBAR 

6 Hurda Tahta  Kg.   AFYON 2 TM        1.500 1.500      19 12 07 TEHLİKESİZ

7 İzolatör             Adet   MERKEZ         110  610      17 01 07      TEHLİKESİZ
       AMBAR           
     AFYON 2 TM        500   
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer   :TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı Salonu       /Konya Yolu Üzeri 3. Km. Pk:33 /ISPARTA
b) Tarihi ve saati   :İhale 04/ 07/ 2012 Çarşamba günü, saat 09:30'da gerçekleştirilecektir.      Teklifler en son saat 09:30''a kadar idareye (Muhaberat Servisi) teslim edilmelidir.
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Teklif İsteme Şartnamesindeki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya teminat mektupları dışındaki teminatların, Muhasebe Sevisine yatırıldığını gösteren belgeler,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Tehlikesiz atıklar için ;
4.3.1.1. Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkartılan, 17/06/2011 tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde belirlenen atıklar için 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan;
a) Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri ve Metal Hurda Islahı/Geri Kazanımı Tesisleri için Çevre Lisansının (teklif verdiği atık kodunu içermesi zorunludur.)
b) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan izin belgesinin (teklif verdiği atık kodunu içermesi zorunludur.)
c) Tehlikesiz Atık Toplama - Ayırma Tesisleri için Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 7. Maddesi birinci fıkrasının (d) bendinde istinaden düzenlenen belgelerinin
 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak isteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.
4.3.2. Tehlikeli Atıklar için ;
Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;
a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı
b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı
c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak isteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.
Yukarıda belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter onaylı suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların sürelerinin ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili tehlikeli ya da tehlikesiz atık kodları; Lisans belgelerinde veya Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Satış İdari Şartnamenin 9. maddesinde belirtilen durumda olmadığını ilişkin taahhütname.
5 - İhale, her bir kısım için açık artırma yapılacak ve açık artırma sonucunda her bir kısım için en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekli/isteklilere bırakılacaktır.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların İhale Şartname bedelini TEİAŞ 7. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü adına ISPARTA Vakıflar Bankası Isparta Şubesi TR79 0001 5001 5800 7260 9562 18 nolu hesabına yatırarak banka dekontu ile İhale dokümanı (CD'si) satın almaları zorunludur.
İhale dokümanının (CD'sinin) posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar Bankası Isparta Şubesi TR79 0001 5001 5800 7260 9562 18 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı (CD'si) satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının (CD'sinin) gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8 -Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisine/ Konya Yolu Üzeri 3. Km. Pk:33 / ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır.
10 - Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir. İstekliler satışı yapılacak her bir iş kalemi için teklif verebilecektir. Teklifler her bir iş kaleminin tamamı için verilecektir.
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 03/10./2012 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
13 - Diğer hususlar:
13.1. İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, bertarafı, geri dönüşümü, ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikler ve mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
                                                                                                           V.N: 701 /22.06.2012

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR