27 Mayıs 2018 Pazar

  • 4,707 TL
  • 5,492 TL
  • 196,80 TL
  • 103.200
ISPARTA 22°
ISPARTALI ANNE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

ISPARTALI ANNE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

ISPARTA'DA YILANLAR BÜYÜK PANİK YARATTI

ISPARTA'DA YILANLAR BÜYÜK PANİK YARATTI

İSA YALÇIN'DAN İYİ PARTİ'YE ÇOK SERT TEPKİ

İSA YALÇIN'DAN İYİ PARTİ'YE ÇOK SERT TEPKİ

BAŞKAN GÜNAYDIN SAHAYA İNDİ

BAŞKAN GÜNAYDIN SAHAYA İNDİ

İHALE İLANI

İHALE İLANI

RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI

 

ISPARTA MERKEZ MUSTAFA KAÇIKOÇ ANADOLU LİSESİ PANSİYON BİNASI ONARIMI

ISPARTA İL ÖZELİDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

 

ISPARTA MERKEZ MUSTAFA KAÇIKOÇ ANADOLU LİSESİ PANSİYONBİNASI ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesinegöre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2015/74093

1- İdarenin

a) Adresi:Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon vefaks numarası: 2462116500 - 2462116548

c) ElektronikPosta Adresi:   

ç) İhaledokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusuyapım işinin

a) Niteliği, türüve miktarı: 1 Adet, Onarım Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağıyer: Isparta - Merkez

c) İşe başlamatarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağıyer: Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Binası Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati:02.07.2015 - 10:30

4. İhaleyekatılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:

4.1. İhaleyekatılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatıgereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve SanatkarlarOdası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçekkişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya daesnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihaletarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge,

4.1.1.2. Tüzelkişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçekkişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzelkişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumugösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret SicilGazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgiliTicaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli veiçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli veiçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhalekonusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işintamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.1.6. Tüzel kişitarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinyarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayiodası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbestmuhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafındanilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru sonbir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik vemali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterbelirtilmemiştir.

4.3. Mesleki veTeknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimbelgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamındataahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihalekonusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihaledebenzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacakmühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihaledebenzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzerişlere dair tebliğde yer alan B/III grubunda sayılan işler benzer iş olarakkabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işedenk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mimarlık veyamühendislik bölümleri ise Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği'dir.

5. Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadeceyerli istekliler katılabilecektir.

7. İhaledokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhaledokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığıIsparta İl Özel İdaresi 3. Kat Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü adresinden satınalınabilir.

7.2. İhaleyeteklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerindene-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik BinasıEncümen Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adreseiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilertekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeimzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvimgünüdür.

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğerhususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilenisteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin reddedilecektir.

V :N 756 /25.06.2015

 

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR