26 Mayıs 2018 Cumartesi

  • 4,707 TL
  • 5,492 TL
  • 197,88 TL
  • 103.200
ISPARTA 20°
KÖY GARAJINDA YANDIN ÇIKTI

KÖY GARAJINDA YANDIN ÇIKTI

LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

RESMİ İLANLAR

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. AKDENİZ EDAŞ

İhale Kayıt Numarası

:

2012/75902

1 - İdarenin

 

 

a) adresi

:

: GÖKSU MAH. ASPENDOS BULVARI DEMOKRASİ KAVŞAĞI ANTALYA

b) telefon ve faks numarası

:

2423397777 - 2423383167

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

akdeniz@akdenizedas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı

:

12-AKDENİZ-TŞT-01 Grup Nolu Isparta İli Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet binek araç, 4 adet kapalı kasa kamyonet, 2 adet 4x2 çift kabin kamyonet, Şarkikaraağaç İlçesinde 1 adet 4x2 çift kabin kamyonet ve Senirkent İlçesinde 4x2 çift kabin kamyonet kiralama hizmet alım işi. Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde işe başlanacak olup, işin süresi 730 gündür. Not: İhale yıllara yaygındır. Araç listesi ilanın ekinde yer almaktadır.

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

 

 

a) Yapılacağı yer

:

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. İHALE SALONU

b) Tarihi ve saati

:

03.07.2012 - 14:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1)   Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)   İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç)   İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d)   İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f)   İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g)   Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
h) -Bu bend boş bırakılmıştır.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3- Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir.
Çalıştırılacak olan araçlara ait kriterler Teknik Şartnamenin "ÇALIŞTIRILACAK ARAÇLARDA ARANACAK ŞARTLAR" başlıklı 2'nci maddesinde belirtilmiştir.
 İş deneyimini Gösteren Belgeler
Bu ihalede isteklilerin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek  bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerini teklifi ekinde sunmaları zorunludur. İş deneyim belgesi olarak:
- İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,
- Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri  ne ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
sunulabilir.
Sunulan belgenin teklif edilen bedelin %25’ inden az olmaması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.
4.6- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
  Persoenel ve/ Yolcu Taşıma Hizmetleri
  Nakliye İşleri (Yük Taşıma) İş Ortaklıklarında
  Hizmet Alımı Şeklinde Araç Çalıştırma Hizmetleri
  Araç Kiralama Hizmetleri
  İş Makinası Kiralama Hizmetleri işleri,
Benzer işler ayrı ayrı değerlendirilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (ELLİ) Türk Lirası karşılığı AKDENİZ EDAŞ MALZEME YÖNETİMİ VE İKMAL  MÜDÜRLÜĞÜ (2106 NOLU ODA) adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.
Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini Şirketimizin Vakıfbank Antalya Şubesi nezdinde bulunan TR480001500158007286139140 Iban numaralı hesabına yatırmak zorundadır.
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8-Teklifler, 03.Tem.2012 saat 14:00:00’e kadar AKDENİZ EDAŞ-EVRAK KAYIT SERVİSİ (2002 NOLU ODA)’ e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İhalede kısmi teklif verilebilir.
14- İhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

Ek: Araç Listesi

             Adı Miktarı Birimi
1- Isparta Merkezde günlük 10 saat üzerinden çalıştırılmak üzere binek araç temini (Şoför dahil) (Aylık 24 Gün/Günlük 10 Saat) 2 Adet
2- Isparta Merkezde günlük 10 saat üzerinden çalıştırılmak üzere kapalı kasa kamyonet araç temini (Aylık 24 Gün/Günlük 10 Saat) 4 Adet
3- Isparta Merkezde günlük 10 saat üzerinden çalıştırılmak üzere 4x2 çift kabin kamyonet araç temini (Aylık 24 Gün/Günlük 10 Saat) 2 Adet
4- Isparta İli Şarkikaraağaç İlçe İşletme Başmühendisliği hizmetlerinde günlük 10 saat üzerinden çalıştırılmak üzere 4x2 çift kabin kamyonet araç temini (Şoför dahil) (Aylık 22 Gün/Günlük 10 Saat) 1 Adet
5- Isparta İli Senirkent İlçe İşletme Başmühendisliği hizmetlerinde günlük 10 saat üzerinden çalıştırılmak üzere 4x2 çift kabin kamyonet araç temini (Şoför dahil) (Aylık 22 Gün/Günlük 10 Saat) 1 Adet

                                                                                                                V.N:679 / 19.06.2012

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR