27 Mayıs 2018 Pazar

  • 4,707 TL
  • 5,492 TL
  • 196,80 TL
  • 103.200
ISPARTA 22°
ISPARTALI ANNE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

ISPARTALI ANNE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

ISPARTA'DA YILANLAR BÜYÜK PANİK YARATTI

ISPARTA'DA YILANLAR BÜYÜK PANİK YARATTI

İSA YALÇIN'DAN İYİ PARTİ'YE ÇOK SERT TEPKİ

İSA YALÇIN'DAN İYİ PARTİ'YE ÇOK SERT TEPKİ

BAŞKAN GÜNAYDIN SAHAYA İNDİ

BAŞKAN GÜNAYDIN SAHAYA İNDİ

TORBA YASAYI MECLİSE SUNDU

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Isparta

Teklife göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bağlı bulundukları yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmak suretiyle, bin avro ya da karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Mevcut düzenlemede ödenmesi gereken söz konusu ücret 6 bin avro.

Bu düzenlemeden yararlanacak Türk vatandaşlarında şu şartlar aranacak:

-Yurt dışında doğarak ya da kanuni rüşt yaşına kadar ikamet etme amacıyla yabancı bir ülkeye giderek oturma ya da çalışma izni ile yurt dışında yaşıyor olmak veya kanuni rüşt yaşına kadar Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin de vatandaşlığını kazanmış olmak.

-Başvuru sırasında bulunulan yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmiş olmak.

-Kanuni rüşt yaşına kadar alınan eğitimin en az 5 yıllık bölümünü yabancı ülkede tamamlamış olmak.

-Başvuru tarihi itibariyle halen yurt dışında yaşıyor olmak.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bin avro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ancak fazladan yapılmış ödemeler iade edilmeyecek.

Değerli Kağıtlar Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, nüfus cüzdanı için 8, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 15, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 50 lira bedel ödenecek.

Elektronik İmza Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri arasında şunlar bulunacak:

-Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmi belgelere göre ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yoluyla, karta erişim parolası ya da şifresiyle biyometrik doğrulama yönteminin birlikte kullanılması suretiyle güvenilir biçimde tespit etmek,

-Kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere,sertifikanın kullanımına ilişkin özellikler, uyuşmazlıkların çözüm yolları ileilgili şartlar ve güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğu hakkında sertifika talep eden kişiyi, sertifikanın tesliminden önce yazılı olarak bilgilendirmek,

-Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda sertifika sahibini bilgilendirmek.

Kamu payı yüzde 50'den az olan ve Borsa İstanbul'da işlemgören şirketlere ilişkin, ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen bağımsız denetimraporları Sayıştay'a gönderilecek. Sayıştay, kendisine sunulan bu raporlarıesas alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye sunacak.

 

ALBAYLARIN EMEKLİLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Teklif, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıktaki 28,  29  ve  30.hizmet  yıllarını  dolduran ve talepte bulunan personel için emeklilik ikramiyesi miktarınıbelirliyor.

Buna göre, 29 Şubat 2016 tarihine kadar emekliye  ayrılma talebinde  bulunan albaylardan 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta  30. fiili hizmet süresini tamamlayacak  olanlara,emekliliğe esas aylık tutarının 5,5 katı, 29. yılını tamamlayacak olanlara 11 katı,  28. yılını tamamlayacak  olanlara 16 katı emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli ikramiyesi ödenen bu kişiler, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

Bunlardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler, talepleri  halinde emekli olmayabilecek.

ÖZEL SEKTÖRÜN MALİYET ARTIŞLARI KARŞILANIYOR

Teklif, yeraltı kömür sektöründe şahıslar adına üretim yapan işletmelerin maliyet artışlarını karşılamayı da amaçlıyor.

Linyit ve taş kömürü çıkaran özel  hukuk tüzel  kişilerinin ruhsat  sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti, yıllık izinlerinin arttırılması, çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi nedeniyle  oluşan maliyet  artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve  esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

PARMAK İZİ, DAMAR İZİ VE EL AYASI

Teklifle, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda "biyometrik veri" tanımı da yapılıyor. Biyometrik  veri;  "Elektronik   sistemler  aracılığıyla  kimlik   tespit  ve  kimlik doğrulama  işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla  alınan  parmak izi, damar izi ve el ayası gibi karakteristiklerden elde edilen kişiye özgü veriler" şeklinde tanımlanıyor.

Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanını ve mavi kart,"değerli kağıtlar" olarak sıralanıyor.

NÜFUS HİZMETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Teklifte, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda da değişiklik öngörülüyor. Buna göre, kimlik kartında yer alacak bilgiler ile kartın tasarımı, temini, basımı, dağıtım ve teslim yöntemi ile üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı Bakanlıkça belirlenecek. Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esas olacak. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartı müracaatı veli veya vasileri ile bildirim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından yapılacak. Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamayacak.

Kişiler, müracaat sırasında yazılı muvafakati ile kimlik kartını teslim alacak kişiyi belirleyebilecek. Kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi halinde mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılacak.

Kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafındanalıkonulamayacak.

Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra, çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek. Uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart Bakanlıkça belirlenen tasarım ve sayıda Maliye Bakanlığı'nca bastırılacak. Aile cüzdanları ve mavi kartlar Maliye Bakanlığı'nca yurt içinde nüfus müdürlüklerine ve evlendirme memurluklarına verilmek üzere maliye yetkililerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere verilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilecek.

Uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartların en fazla üçbin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, müteakiben üç bin adetlik partiler halinde peşin para karşılığında nüfus müdürlüğüne verilecek.

Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat sırasında tahsil edilecek. Doğum bildiriminin kanuni süresi içinde yapılması halinde ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında düzenlenecek kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmayacak.

Hatalı yazım nedeniyle iade edilen uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlar değerli kağıt bedelinden düşülecek. Hatalı üretim yada yazım nedeniyle kimlik kartlarının değiştirilmesi halinde kimlik kartı bedeli alınmayacak.

Kimlik kartı ve uluslararası aile cüzdanlarının verilebilmesi için şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenen ve bastırılan talep belgeleri kullanılacak. Doğum tutanaklarına dayanılarak kimlik kartı düzenlemesinde talep belgesi aranmayacak.

Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi verenköy ve mahalle muhtarlarının 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

Nüfus cüzdanlarını kaybedenler ile doğum olayını süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezasına son veriliyor.

Adres bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 480 liradan 80 liraya,  gerçeğe aykırı  beyanda bulunanlara  uygulanan  idari para  cezası  ise 963 liradan, 500 liraya indiriliyor.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE DESTEK

Sosyal  Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici madde ile asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek.

Buna göre, 2016 yılı için uygulanacak prime esas günlük kazancın alt sınırı veya altında bildirilen aylık sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının yüzde 10'dan fazlasını geçmemek üzere, cari aya ilişkin verilen prim ve hizmet belgesinde sigorta primine esas  günlük kazancın alt sınırı üzerinden bildirilen kayıtlı toplam sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının 1 Ocak 2016 ila 31 Aralık 2016  tarihi arasındaki dönem için günlük 3,67 liraile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazinece karşılanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, bugün,desteklemenin, pirim ödemelerinde aylık 110 liraya yani yüzde 40'lık bir oranate kabül ettiğini açıklamıştı.

 

Bu fıkranın uygulanmasına yönelik bir önceki yılın aynı ayına ilişkin  olarak  prim ve hizmet  belgesi verilmemesi halinde takip eden en yakın aya ait prim ve hizmet belgesindeki bildirimleri esas alınacak.

Özel  sektör işverenlerine ait linyit ve taş kömürü çıkarılan  iş yerlerinde yer  altında  çalışan sigortalılar için günlük prime esas kazançlar iki kat olarak uygulanacak.

Maliye Bakanı, mali tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamını  belirlemeye, mali  tatil  kapsamını vergi  türleri  veya beyanname  ve  bildirimler itibarıyla sınırlamaya ve mali tatil uygulamasının  usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olacak.

Özel  tüketim vergisi  ile banka  ve sigorta muameleleri  vergisi,  özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile mail tatil nedeniyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergilerin aynı ay içerisinde Hazine hesaplarına intikali sağlanacak.

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

bedelli askerlik

14 Ocak 2016 Perşembe 12:46

Yurt dışındaki ve yurt içindeki de kişiler de eşit bedelle askerlik yapılsın.

esnaf

13 Ocak 2016 Çarşamba 03:14

sanayı kıredisi sayın vekılım orta ölceklı esnaf dükkan sayıbi yapın artık kıralar cok agır toki modelı veya sıfır fayızsız kıredi

Uzman Jandarma2

02 Ocak 2016 Cumartesi 15:09

Biz adalet kelimesiyle başlayan bir oluşuma güvendik..13 sendir inanıyoruz..ama astsb ile aynı süre okulu okuyup aynı dersleri alıp mezun olan bizler..uzman jandarmalar astsb lar ile aynı araçta aynı görevi ifa ederken aradaki derece kademe ek gösterge ve statü farklılığını ortadan kaldırmayıp engel olanlara kaldırmak için girişimde bulunmayanlara hakkımız haram olsun..bu dünya fani..hakkımız mahkemeyi kübraya kalsın..adaletiniz daim olsun..!!!

ibrhm68

02 Ocak 2016 Cumartesi 11:56

sayın başkanım uzman jandarmaların kadrosu astsb. dönüştürüldü ama uzman jandarmaların ne kadrosu gereği özlük hakları nede statüsü çözülmedi devletin en iyi maaşını alanlara hala daha nasıl çok veririz diyorsunuz uzman jandarmalar 2 yıllık 4 yıllık ve lisans üstü mezunu var ama 2 gün önce çıkan kanunda lise mezunu astsbları yüksek okul seviyesinden mesleğe başlamış gibi kanun çıkardınız ve 30000 yakın 2-1 emekli astsb 450 tl emekli maaşına zam geldi uzman jandarmaları ne zaman göreceksiniz

Uzman jandarma

02 Ocak 2016 Cumartesi 00:22

Uzman jandarma

taner ışık

01 Ocak 2016 Cuma 22:42

Kalkınma partisi olduğu doğru ama işine gelene veriyor devamlı nedense. Adaletle de alakaları yok maalesef.

oğuzhan karamemişgil

01 Ocak 2016 Cuma 22:34

Sayın vekilim mali külfet olan hep uzman jandarmalar mı Allah aşkına kadro kaldıldı assb.kadrosunda çalışıyoruz ama özlük hakkı adaletsiz sizlere güvemiyoruz bir yıl askeri okulda okuduk diplomamızda askeri okul yazıyor Komutanlarımız sizin ki okul degil kurs diyor çok komik değilmi sayım vekilim işini ayarlayan istifa edip gidiyor.Biz bir aileyiz diyorlar ama TSK da biz bir aile olamamışız muazzaf bir personelim ordu evine giremiyorum ne garip degilmi Baş Kom.ATATÜRK ün ordusunda bunlar oluyor

ibrahim68

01 Ocak 2016 Cuma 21:44

Sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan biz Muazzaf Uzman Jandarmalar olarak özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.Bu Jandarma teşkilatında sadece subay ve astsubay yok bizlerde varız.Bizim sesimizide duyunuz.BİZLER UZMAN JANDARMAYIZ.

ibrahim

01 Ocak 2016 Cuma 21:42

Sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan biz Muazzaf Uzman Jandarmalar olarak özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.Bu Jandarma teşkilatında sadece subay ve astsubay yok bizlerde varız.Bizim sesimizide duyunuz.BİZLER UZMAN JANDARMAYIZ.

ibrhm

01 Ocak 2016 Cuma 21:41

Sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan biz Muazzaf Uzman Jandarmalar olarak özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.Bu Jandarma teşkilatında sadece subay ve astsubay yok bizlerde varız.Bizim sesimizide duyunuz.BİZLER UZMAN JANDARMAYIZ.

Mehmet ESEN

01 Ocak 2016 Cuma 21:14

Jandarma Teşkilatının yüzde 60'ını oluşturan ve inanılmaz fedakarlıklarla çalışan görünmez kahraman Uzman Jandarmaların canına tak etmiştir.Lütfen torba yasada bunları çıkarın ve onlardan özür dileyin

Mehmet Esen

01 Ocak 2016 Cuma 21:12

Ak Parti Milletvekillerinin Bakanlarının söz vermelerine rağmen Uzman Jandarmaların haklarını hala vermediler.Umarım bu torba yasaya eklenir yoksa Tüm Uzman Jandarmalar bir günde işi bırakacak.

Gökhan Mevlüt

01 Ocak 2016 Cuma 20:53

Uzman jandarmalarin kadrosu astsb donusturuldu ne statu nede calistigi kadro duzenlemesi yapilmadan uzman jandarmalarin gercek olan isteklerine kirk dereden su getirenler sb lara bu kaynagi nerden buluyor dogrusu garip bizler askeri okulda okuyup mezun olanlarız ama ne hikmetse bizim okul sayılmıyor sb astsb okulu sayılıyor

deniz

01 Ocak 2016 Cuma 20:46

Albayi emekli yapmak için ekstradan 60 bin TL veriyorsun.... Uzman Jandarmaya gelince ne okulda geçen surelerini sayıyorsun nede kadrolari astsubay kadrosuna dönüşmüş eşit iş eşit ücreti görmezlikten geliyorsun yada işinize geldiği gibi

Sahipsiz Uzman Jandarmalar

01 Ocak 2016 Cuma 20:25

Sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan biz Muazzaf Uzman Jandarmalar olarak özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.Bu Jandarma teşkilatında sadece subay ve astsubay yok bizlerde varız.Bizim sesimizide duyunuz.BİZLER UZMAN JANDARMAYIZ.

Aydın

01 Ocak 2016 Cuma 19:45

Sayin vekilim Uzman Jandarmalar olarak statü sorunumuzun çözümünü bekliyoruz sesimizi duyun artık... Söz vermiştiniz unuttunuz galiba. Uzman jandarmalar silahlı kuvvetlerde kaçak işçi gibiler bu sorunu yalnız siz çözersiniz.

Aa

01 Ocak 2016 Cuma 19:44

Uzman jandarmalar

hasan çetin

01 Ocak 2016 Cuma 19:21

Uzman Jandarmaların haklarını vermek bu kadar zor mu?

ismail ozel

01 Ocak 2016 Cuma 17:52

Okulumuz astsb okulunun birinci adımıydı kapandi aynı ders ve hocalarla astsubay okuluna çevirdiler aynı sorularla aynı sıralarda mezun ettiler bir yıl öncekine uzman jandarma bir yıl sonra ki mezun astsubay dendi şimdi statü düzenlemesi yapılmalı çünkü bize okula girdiğimizde astsubay olmak için önce uzman jandarma olmak gerekiyordu

ali

01 Ocak 2016 Cuma 17:16

T b m m her kanun yasa geçer bize gelince **** geçer oda geçmez

Ramazan kaplan

01 Ocak 2016 Cuma 16:20

Sayın vekilim uzman jandarma okulunun assubay okulunun sayıldıgı gibi bizim okulumuzunda sayılmasını istiyoruz.Kadromuz kaldırıldı assubay kadrosunda çalışıyoru ne statümüz değişiyor nede baska kurumlara geçme hakkı veriliyor.sb.assb gelince mali külfet olmuyor ama TSK muazzaf olarak görev yaptıgız teşkilatta hep ötekileştirildik ordu evlerine alınmadık.okulumuzun bizlere söz verildigi gibi sayılmasını istiyoruz.saygılar

Gökhan Çavuşoğlu

01 Ocak 2016 Cuma 16:14

Sayin vekilim Uzman Jandarmalar olarak statü sorunumuzun çözümünü bekliyoruz sesimizi duyun artık... Söz vermiştiniz unuttunuz galiba. Kadrosu kapatılan Uzman jandarmalar silahlı kuvvetlerde kaçak işçi gibiler bu sorunu yalnız siz çözersiniz.

ibrahim kalender

01 Ocak 2016 Cuma 14:44

Uzman jandarmalarin okul statü 3600 ek göstergesi nezaman meclisin gündemine gelecek.dagda biz şehit olan biz gaziantep biz eşinden çocuğundan ayrı kalan biz hertürlü işi yapan biz ama hak yokk.uvey evlat muamelesinden bıktık ozaman geçiş hakkı verin bizlere verilen sözler tutulsun bıktık artık yeter diyoruz

Ali İnaltekin

01 Ocak 2016 Cuma 14:22

Yazıklar olsun.uzman jandarmalarin ahı hepinizin üzerine olsun.

ibrhm

01 Ocak 2016 Cuma 11:46

bize verdiğiniz sözler nerde sayın başkanım uzman jandarmaların kadrosu astsb. dönüştürüldü ama uzman jandarmaların ne kadrosu gereği özlük hakları nede statüsü çözülmedi devletin en iyi maaşını alanlara hala daha nasıl çok veririz diyorsunuz uzman jandarmalar 2 yıllık 4 yıllık ve lisans üstü mezunu var ama 2 gün önce çıkan kanunda lise mezunu astsbları yüksek okul seviyesinden mesleğe başlamış gibi kanun çıkardınız ve 30000 yakın 2-1 emekli astsb 450 tl emekli maaşına zam geldi uzman J.lar

İsmail ERDEM

01 Ocak 2016 Cuma 11:20

Kalkınma partisi olduğu doğru ama işine gelene veriyor devamlı nedense. Adaletle de alakaları yok maalesef.

cobanoglu

01 Ocak 2016 Cuma 10:07

Ayni isi yapiyoruz.ayni yerde calisiyoruz,kiyafetimiz ayni, OZLUK HAKLARA GELIN SEN ASB.YIN 3/2 ALIYORSUN.BU MU ADALETIN . Yetkililer size sesleniyorum .

Serdar ERBAY

01 Ocak 2016 Cuma 06:40

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan biz uzman jandarmalar sizlerden sadece onay bekleyen kazanılmış haklarımızın resmileştirilmesini istiyoruz daha fazlasını değil. Bunu ertelemenizin çok önemli bir sebebimi var yoksa ertelemenizi isteyen birilerimi var. Bizlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyiz lejyoner değiliz.

Mehmet ali yaman

01 Ocak 2016 Cuma 05:16

Uzman jandarmaların özlük haklarıda düzeltilsin

Uzman Jandarma60

01 Ocak 2016 Cuma 04:31

Jandarma Genel Komutanlığındaki tüm Uzman Jandarmalar hakkı olanı istiyor; fazlasını değil, haklı olan serzenişimizi duyun artık.

R.U.Şentürk

01 Ocak 2016 Cuma 02:37

Jandarma Genel Komutanlığındaki tüm uzman jandarmalar hakkı olanı istiyor fazlasını değil haklı olan serzenişimizi duyun artık.

ahmet

01 Ocak 2016 Cuma 02:09

Birazda uzman jandarnalarla ilgilenin cozulmeyi bekleyen bir yığın sorunumuz var her zaman tamam çözeceğiz dediniz hep avuttunuz bizi yazıklar olsun

ibrahim

01 Ocak 2016 Cuma 01:59

Sayin vekilime ve AK Partiye sesleniyorum. Biz muvazzaf uzman jandarma ların hak gaspi ve magduriyetleri mizden haberleri varmı? Yoksa onlarda mi bizi yok sayıyor. Subay ve Astsubay a her dedikleri verilirken; muvazzaf olan bizlere neden verilmiyor.Ak parti genel merkezi önünde intihar ettikten sonra mı varlığımizdan haberdar olacaksınız.

ibrhm coban

01 Ocak 2016 Cuma 01:56

Sayin vekilim Uzman Jandarmalar olarak statü sorunumuzun çözümünü bekliyoruz sesimizi duyun artık... Söz vermiştiniz unuttunuz galiba. Uzman jandarmalar silahlı kuvvetlerde kaçak işçi gibiler bu sorunu yalnız siz çözersiniz.

ibrahim coban

01 Ocak 2016 Cuma 01:54

Sayin bakanim uzman jandarmalarin ozluk haklarini istiyor.

fatih kolsuz

01 Ocak 2016 Cuma 01:30

uzman jandarma ozluk hakkı ıstıyor

Fatih Ozkan

01 Ocak 2016 Cuma 01:21

Sayin vekilim. Lutfen Uzman Jandarmalarin sorunlari ile ilgili bizlerw yardimci olurmusunuz.

Birol Polat

01 Ocak 2016 Cuma 01:19

Sayin vekilim Uzman Jandarmalar olarak statü sorunumuzun çözümünü bekliyoruz sesimizi duyun artık... Söz vermiştiniz unuttunuz galiba. Uzman jandarmalar silahlı kuvvetlerde kaçak işçi gibiler bu sorunu yalnız siz çözersiniz.

uzman jandarma

01 Ocak 2016 Cuma 02:03

J.Gn.K.lığı uzman jandarma okulunu kapatarak astsubay alımı yapmaya başlamıştır.Uzm.J.açığını astsb ile karşılamaya başlamıştır.Kadroları kapatılan uzm J.lar şuan astsb.kadrolarına dahil edilerek kaçak işçi gibi çalıştırılmaktadır.sizlerden izteğimiz statümüzün biran evvel astsb. statüsüne çıkarılmasıdır.Bu haksızlığa dur denilsin artık yeterrrrrrrrrr

akrep

01 Ocak 2016 Cuma 00:44

Bize bir **** yine yok

Duran degirmenci

01 Ocak 2016 Cuma 00:40

Sayin vekilime ve AK Partiye sesleniyorum. Biz muvazzaf uzman jandarma ların hak gaspi ve magduriyetleri mizden haberleri varmı? Yoksa onlarda mi bizi yok sayıyor. Subay ve Astsubay a her dedikleri verilirken; muvazzaf olan bizlere neden verilmiyor.Ak parti genel merkezi önünde intihar ettikten sonra mı varlığımizdan haberdar olacaksınız.

ali

01 Ocak 2016 Cuma 00:38

Bizim dernek ile görüşerek soru larimizin nekadar büyük olduğunu ve haklı olduğumuzu anlayacaksınız

Ridvan eskici

01 Ocak 2016 Cuma 00:32

Uzm.jandarma kimdir biliyormusun bakanim

Uzm.Jandarma

01 Ocak 2016 Cuma 00:26

Ezilenin partisi, mağdurun yanında olacağız, maaşlar arasındaki uçurumu kapatacağız, Adalet dağıtacağız diyerek geldiniz...Astsubay kadrosunda çalışan Uzm.Jandarmaların haklarını vermediniz...Adalet ve Kalkınma partisinin, Kalkınması var Adaleti yok...Sadi Bilgiç, seçimden önce söz verdi, seçimden sonra telefonlara bile çıkmıyor...Sizi Hz.Ömer in adaletine havale ediyorum...

Uzman jandarma

01 Ocak 2016 Cuma 00:13

bize verdiğiniz sözler nerdesayın başkanım uzman jandarmaların kadrosu astsb. dönüştürüldü ama uzman jandarmaların ne kadrosu gereği özlük hakları nede statüsü çözülmedi devletin en iyi maaşını alanlara hala daha nasıl çok veririz diyorsunuz uzman jandarmalar 2 yıllık 4 yıllık ve lisans üstü mezunu var ama 2 gün önce çıkan kanunda lise mezunu astsbları yüksek okul seviyesinden mesleğe başlamış gibi kanun çıkardınız ve 30000 yakın 2-1 emekli astsb 450 tl emekli maaşına zam geldi uzman J.lar

mesut

31 Aralık 2015 Perşembe 23:57

Sayin vekilim Uzman Jandarmalar olarak statü sorunumuzun çözümünü bekliyoruz sesimizi duyun artık

fevzi ataş

31 Aralık 2015 Perşembe 23:56

1990 yürürlüge giren yasa neden bizlere yuruyor bu haksıllık deyilmiama siz milletvekilerin gelişin hemen yasa deyiştirisiniz bize gelişin yaş koyarsınız allah için doru söyleyin saygilar

Cuma çiçek

31 Aralık 2015 Perşembe 23:56

Tamam herşey güzel de kardesim bütün memurlar subay ASTSB hakkı varda TSK görevli olan uzman jandarmalar neden hem hükümet hemde TSK üvey evlat muamelesi yapiyor, ya biraz insaf diyorum ve diyoruz bizide düşünün lütfen bizde 3600 ek gosterge ve statumuz ile ilgili bi düzenlemeler yapın yaaaa hem bu hükümete o kadar oy verenler var hemde hükümet biz uzman jandarmaları gormuyor ve görmek istemiyor lütfen o kadar memura hak verirken uzman jandarmaları unutmayın ......

Erdal MIDIK

31 Aralık 2015 Perşembe 23:52

Sayın vekilim, Tsk da subay ve astsubaylara iyileştirme yapıyorsunuz, ancak aynı kurumda görev yapan Uzman jandarmalar hakkında ise hiçbir iyileştirme yapılmıyor, dernegimiz sizlere defalarca müracaatta bulundu, bizlere ise devamlı olarak çalışmalar devam ediliyor diye cvp veriliyor, doguda pkk terör örgütü ile subay astsubay mücadele ederken uzm. j mücadele etmiyor mu, yahut ta terör örgütünün kurşunları subay ve astsubaylara işlerken, uzm.j.ya işlemiyor mu, nie bizim haklarımız da gözetilmiyor

Erkan

31 Aralık 2015 Perşembe 23:49

Sayin vekilim bizler sesimizi duyuramadık sizler bize ses olun göz kulak olun sorunlarimiz icin derdimize derman olun saygılarımla başarılar

Cuma çiçek

31 Aralık 2015 Perşembe 23:48

Tamam herşey güzel de kardesim bütün memurlar subay ASTSB hakkı varda TSK görevli olan uzman jandarmalar neden hem hükümet hemde TSK üvey evlat muamelesi yapiyor, ya biraz insaf diyorum ve diyoruz bizide düşünün lütfen bizde 3600 ek gosterge ve statumuz ile ilgili bi düzenlemeler yapın yaaaa hem bu hükümete o kadar oy verenler var hemde hükümet biz uzman jandarmaları gormuyor ve görmek istemiyor lütfen o kadar memura hak verirken uzman jandarmaları unutmayın ......

Erdal MIDIK

31 Aralık 2015 Perşembe 23:44

Sayın vekilim, iyi hoş bir takım kesimlere iyileştirme yapıyorsunuz, TSK da ise genelde subaylara ve assubaylara iyileştirme yapıyorsunuz, bende tsk da görev yapan bir uzman jandarmayım, bizim okulumuzu kapattılar ve teker teker de kadromuzu kaldırıyolar, bizleri ise astsubay kadrosuna atayıp, bu kadrolarda görev yapıyoruz, ancak astsubay kadrosunda çalışmamıza ragmen, maaş ve özlük hakları bakımından uzman jandarma statünde oluyoruz, sizce bu adalet mi

Kul hakkı

31 Aralık 2015 Perşembe 23:42

Uzman jandarmaları görün artık sizden ricamız bu.

Uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 23:40

Sayın vekilim uzman jandarmalara Söz vermiştiniz unuttunuz galiba. Uzman jandarmalar silahlı kuvvetlerde kaçak işçi gibiler bu sorunu yalnız siz çözersiniz.

oğuzhan KARAMEMİŞGİL

31 Aralık 2015 Perşembe 23:02

Sayın vekilim uzman jandarma okulunun assubay okulunun sayıldıgı gibi bizim okulumuzunda sayılmasını istiyoruz.Kadromuz kaldırıldı assubay kadrosunda çalışıyoru ne statümüz değişiyor nede baska kurumlara geçme hakkı veriliyor.sb.assb gelince mali külfet olmuyor ama TSK muazzaf olarak görev yaptıgız teşkilatta hep ötekileştirildik ordu evlerine alınmadık.okulumuzun bizlere söz verildigi gibi sayılmasını istiyoruz.saygılar

Elvan acar

31 Aralık 2015 Perşembe 22:54

Uzm.jandarma çvşların statüleri derece kademeleri her fırsatta siz değerli millet vekillerine hatırlatılmaktadır ama yıllarcasubay ve assubaylarda yapılan iyileştirmeleri hep görüyorsunuz lütfen Uzm handarmalarada bir kulak verin Allah Rıza'sı için bir görün ve duyun artık

ibrahim Sezer

31 Aralık 2015 Perşembe 22:50

Sayin vekilim ayni okulda ayni dersleri gordugumuz ve ayni görevleri yaptigimiz astsubaylarla ayni isi yapiyoruz ve assubayin kadrosunda calisiyoruz ama maasimiz assubayin ucte ikisi emekli ve çalışırken tamami oksun statumuz degissin allah razı olsun sayin vekilim

ibrahim Sezer

31 Aralık 2015 Perşembe 22:49

Selamın aleyküm sayin vekilim statumuz acilen değişmeli yada 3600 ek gösterge bize verilmeli

ibrahim Sezer

31 Aralık 2015 Perşembe 22:48

Selamın aleyküm sayin vekilim uzman jandarma ya 3600 ek gösterge helaldir biz assubayin kadrosunda çalışıp ozluk hakları yonunden ucte ikisini aliyoruz tamamini istiyoruz saygilar

ibrahim Sezer

31 Aralık 2015 Perşembe 22:43

Sayin vekilim ayni okulda ayni dersleri gordugumuz ve ayni görevleri yaptigimiz astsubaylarla ayni isi yapiyoruz ve assubayin kadrosunda calisiyoruz ama maasimiz assubayin ucte ikisi emekli ve çalışırken tamami oksun statumuz degissin allah razı olsun sayin vekilim

Uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 22:40

Uzman jandarmalar; yeni yila ke$ke sorunsuz girselerdi ama sorunlari kimse çözmek istemiyor ve sòzler unutuluyor.

Uzman Jabdarma

31 Aralık 2015 Perşembe 22:37

Sayın vekilinin. TSK statüsü olmadan Astsubay kadrosunda çalıştırılan, Uzman Jandarmalarin sorunlarının cozulmesini, adetleri hakkın ve hukukun tecelli etmesini temenni ediyoruz.

UZMAN JANDARMA

31 Aralık 2015 Perşembe 22:35

1 YIL OKUMUŞ OLDUĞUMUZ OKUL NE ZAMAN ASTB. LAR GİBİ MESLEKTEN SAYILACAK. DEVLETE YÜK OLUYORSA BİZ ÖDÜYELİM AMA MESLEKTEN SAYILSIN.... STATÜ BELİRSİZLİĞİ HANGİ STATÜDE ÇALIŞTIĞIMIZ BELLİ DEĞİL BUNLARA ARTIK BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ BUNU ANCAK SİZ ÇÖZERSİNİZ ....

Uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 22:34

Uzman jandarmalarin statü sorunlarını, özlük haklarında iyileştirmeyi ne zaman yapacaksınız. Derneğimiz EMUJAD sözü ne zaman tutacaksınız?

uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 22:20

Artık yeter... sorunlarımıza kulak vermeyi bırakıp sorunların çözülmesini rica ediyoruz

SERDAR

31 Aralık 2015 Perşembe 22:18

UZMAN JANDARMA NEDEN HAKKINI ARIYOR OKUYUN HAK VERECEKSİNİZJATEK : SİVİL KAYNAKTAN TEMİN EDİLENLER VE UZMAN JANDARMA KAYNAKLAR OLARAK İKİYE AYRILIYORSİVİL KAYNAKLI JATEK OKUYANLAR AĞUSTOS AYINDA ALINARAK ARALIK AYINDA 6 AYLIK EĞİTİMLE RÜTBEYİ TAKARAK KITALARA GÖNDERELEREK MAAŞ GÖSTERGELERİ 9-1 BAŞLAYARAK KITALARA GÖREV BAŞI EĞİTİMİNE TABİ TUTULUYOR UZMAN KAYNAKLI JATEKLER O KADAR KITA TECRÜBESİNE OLMASI UZMAN J.OKULUNDA 1 YIL OKUMASI VE ÖNLİSANS MEZUNU OLARAK OKULA GİRMESİNE RAĞMEN 1 YIL OKUMA

Kodak

31 Aralık 2015 Perşembe 22:12

Allahim bu mubarek gunde adalet icin gelmis olan ve adalet dagitmayan yoneticilerden sikayetciyiz. Senden baska sikayet kapimiz kalmadi sen Uzm Jandarma personeline yardimci ol liderlerimizin gozunu ac kandirilmasinlar kanmasinlar amin.

Uzman Jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 22:00

sayın başkanım dün astsbların lise mezununu yüksek okul gibi kanun buğün albaylar ama tsk da kaçak işçi gibi çalıştırılan uzman jandarmalara neden bir düzenleme yok size ulaşan emujad başkanı gerekeni anlattı sizde gerekeni yapalım diye seçimden önce söz verdiniz şimdi tekarar ulaşılmaya çalışılıyor bu sefer kaçıyorsunuz neden devlet bizlere sizlere inandık güvendik bizleri lütfen dinleyin hakkımız için bir başkan olarak gerekeni yapın siz den başkasıda bu işi çözen olmaz lütfen hayır duası için

Uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 21:56

Uzman jandarmalarin varligini ne zaman kabul olucak?

Uzman Jandarma Türkiyenin Kadrosuz Askeri,Mülki ve

31 Aralık 2015 Perşembe 21:48

Sayın Milletvekilim Uzman Jandarmaların bu dağ gibi büyüyen sorunlarını ne zaman çözeceksiniz.Jandarma Teşkilatında kadromuz yok Astsubay kadrolarında çalıştırılıyoruz üvey evlat muamelesi görüyoruz ne zaman düzelteceksiniz bu sorunlarımızı.Devlete ne gibi bir mali bir külfetimiz olacak bir Suriyeli mülteciye harcanan para Uzman Jandar maların özlük haklarının mali külfetinden dahamı azdır.Biz kendimizi Uzman Jandarma olarak biliyoruz ama kimiz biz? neyin nesiyiz?

erkan algul

31 Aralık 2015 Perşembe 21:45

Jandarma teşkilatında gorev alan 23 bin uzman jandarma nin kadrosuzluk ve benzeri sorunları

erkan algul

31 Aralık 2015 Perşembe 21:45

Uzman jandarmanin statü sorunu ne zaman sona erecek

erkan algul

31 Aralık 2015 Perşembe 21:44

Jandarma teşkilatında gorev alan 23 bin uzman jandarma nin kadrosuzluk ve benzeri sorunları

ERKAN ALGUL

31 Aralık 2015 Perşembe 21:43

Sadece jandarma teşkilatında çalışan 23 bin uzman jandarma çalışan personelin özlük haklarinin verilmesi kadrolarının verilmesi

Uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 21:42

Oncelikle sunu belirteyim tsk mensubu bir uzman jandarma oldugum için Ve mesleğe üniversite mezunu olarak başladığım için kendimden utanıyorum. Üniversite mezunu olmama ragmen lise mezunu gibi gösteriliyorum. Okudugum uzman jandarma okulu hizmetten sayılmıyor. Eşit işe eşit ücret uygulaması kesinlikle yok. Bir uzman erbas ile aynı statüdeyim ki farklı işler yapmama ragmen.. Bozmuş bir durumdayım ailem de aynı şekilde en kısa zamanda bu meslekten kurtulmak istiyoru. Zorunlu hizmeti kaldırın lütf

ERKAN ALGUL

31 Aralık 2015 Perşembe 21:40

Jandarma teşkilatında gorev yapan 23 bin uzman jandarma nin özlük haklarinin verilmesi secim zamanında verilen sözlerin tutulsun

erkan algul

31 Aralık 2015 Perşembe 21:38

Jandarma teşkilatında gorev alan 23 bin uzman jandarma nin kadrosuzluk ve benzeri sorunları

erkan algul

31 Aralık 2015 Perşembe 21:38

Jandarma teşkilatında gorev alan 23 bin uzman jandarma nin kadrosuzluk ve benzeri sorunları

uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 20:45

sayın bilgiç uzman jandarmaların kadrosu astsb dönüştürüldü onlarla aynı eğitim ve öğretimden geçtik hatta çoğumuz onlardan yüksek öğrenimi yüksek basit bir statü değişikliği ile çözülecek olan tüm sorunlar çözülecek bunuda sizden başka kimse çözemez eğer bir el atarsanız sorunlarımıza ciddi bir senpati kazanmakla birlikte baya bir dua alırsınız şu zamanlarda yoğun şehitlerimiz ve zor şartlarda görev yapanlara m**** olacaktır bunu görmezden gelmeyin size inanıyoruz size verilen dosylara bakın

uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 20:42

sayın başkanım dün astsbların lise mezununu yüksek okul gibi kanun buğün albaylar ama tsk da kaçak işçi gibi çalıştırılan uzman jandarmalara neden bir düzenleme yok size ulaşan emujad başkanı gerekeni anlattı sizde gerekeni yapalım diye seçimden önce söz verdiniz şimdi tekarar ulaşılmaya çalışılıyor bu sefer kaçıyorsunuz neden devlet bizlere sizlere inandık güvendik bizleri lütfen dinleyin hakkımız için bir başkan olarak gerekeni yapın siz den başkasıda bu işi çözen olmaz lütfen hayır duası için

uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 20:42

sayın başkanım dün astsbların lise mezununu yüksek okul gibi kanun buğün albaylar ama tsk da kaçak işçi gibi çalıştırılan uzman jandarmalara neden bir düzenleme yok size ulaşan emujad başkanı gerekeni anlattı sizde gerekeni yapalım diye seçimden önce söz verdiniz şimdi tekarar ulaşılmaya çalışılıyor bu sefer kaçıyorsunuz neden devlet bizlere sizlere inandık güvendik bizleri lütfen dinleyin hakkımız için bir başkan olarak gerekeni yapın siz den başkasıda bu işi çözen olmaz lütfen hayır duası için

uzman jandarma

31 Aralık 2015 Perşembe 20:38

sayın başkanım uzman jandarmaların kadrosu astsb. dönüştürüldü ama uzman jandarmaların ne kadrosu gereği özlük hakları nede statüsü çözülmedi devletin en iyi maaşını alanlara hala daha nasıl çok veririz diyorsunuz uzman jandarmalar 2 yıllık 4 yıllık ve lisans üstü mezunu var ama 2 gün önce çıkan kanunda lise mezunu astsbları yüksek okul seviyesinden mesleğe başlamış gibi kanun çıkardınız ve 30000 yakın 2-1 emekli astsb 450 tl emekli maaşına zam geldi uzman jandarmaları ne zaman göreceksiniz

Levent arslan

31 Aralık 2015 Perşembe 20:01

Uzman jandarmalarin statü sorunu nezaman kalkacak ortadan

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR