17 Ağustos 2017 Perşembe 18:32

TORBA YASAYI MECLİSE SUNDU

TORBA YASAYI MECLİSE SUNDU
31 Aralık 2015 Perşembe 18:08

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bağlı bulundukları yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmak suretiyle, bin avro ya da karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Mevcut düzenlemede ödenmesi gereken söz konusu ücret 6 bin avro.

Bu düzenlemeden yararlanacak Türk vatandaşlarında şu şartlar aranacak:

-Yurt dışında doğarak ya da kanuni rüşt yaşına kadar ikamet etme amacıyla yabancı bir ülkeye giderek oturma ya da çalışma izni ile yurt dışında yaşıyor olmak veya kanuni rüşt yaşına kadar Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin de vatandaşlığını kazanmış olmak.

-Başvuru sırasında bulunulan yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmiş olmak.

-Kanuni rüşt yaşına kadar alınan eğitimin en az 5 yıllık bölümünü yabancı ülkede tamamlamış olmak.

-Başvuru tarihi itibariyle halen yurt dışında yaşıyor olmak.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bin avro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ancak fazladan yapılmış ödemeler iade edilmeyecek.

Değerli Kağıtlar Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, nüfus cüzdanı için 8, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 15, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 50 lira bedel ödenecek.

Elektronik İmza Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri arasında şunlar bulunacak:

-Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmi belgelere göre ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yoluyla, karta erişim parolası ya da şifresiyle biyometrik doğrulama yönteminin birlikte kullanılması suretiyle güvenilir biçimde tespit etmek,

-Kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere,sertifikanın kullanımına ilişkin özellikler, uyuşmazlıkların çözüm yolları ileilgili şartlar ve güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğu hakkında sertifika talep eden kişiyi, sertifikanın tesliminden önce yazılı olarak bilgilendirmek,

-Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda sertifika sahibini bilgilendirmek.

Kamu payı yüzde 50'den az olan ve Borsa İstanbul'da işlemgören şirketlere ilişkin, ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen bağımsız denetimraporları Sayıştay'a gönderilecek. Sayıştay, kendisine sunulan bu raporlarıesas alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye sunacak.

 

ALBAYLARIN EMEKLİLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Teklif, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıktaki 28,  29  ve  30.hizmet  yıllarını  dolduran ve talepte bulunan personel için emeklilik ikramiyesi miktarınıbelirliyor.

Buna göre, 29 Şubat 2016 tarihine kadar emekliye  ayrılma talebinde  bulunan albaylardan 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta  30. fiili hizmet süresini tamamlayacak  olanlara,emekliliğe esas aylık tutarının 5,5 katı, 29. yılını tamamlayacak olanlara 11 katı,  28. yılını tamamlayacak  olanlara 16 katı emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli ikramiyesi ödenen bu kişiler, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

Bunlardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler, talepleri  halinde emekli olmayabilecek.

ÖZEL SEKTÖRÜN MALİYET ARTIŞLARI KARŞILANIYOR

Teklif, yeraltı kömür sektöründe şahıslar adına üretim yapan işletmelerin maliyet artışlarını karşılamayı da amaçlıyor.

Linyit ve taş kömürü çıkaran özel  hukuk tüzel  kişilerinin ruhsat  sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti, yıllık izinlerinin arttırılması, çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi nedeniyle  oluşan maliyet  artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve  esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

PARMAK İZİ, DAMAR İZİ VE EL AYASI

Teklifle, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda "biyometrik veri" tanımı da yapılıyor. Biyometrik  veri;  "Elektronik   sistemler  aracılığıyla  kimlik   tespit  ve  kimlik doğrulama  işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla  alınan  parmak izi, damar izi ve el ayası gibi karakteristiklerden elde edilen kişiye özgü veriler" şeklinde tanımlanıyor.

Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanını ve mavi kart,"değerli kağıtlar" olarak sıralanıyor.

NÜFUS HİZMETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Teklifte, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda da değişiklik öngörülüyor. Buna göre, kimlik kartında yer alacak bilgiler ile kartın tasarımı, temini, basımı, dağıtım ve teslim yöntemi ile üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı Bakanlıkça belirlenecek. Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esas olacak. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartı müracaatı veli veya vasileri ile bildirim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından yapılacak. Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamayacak.

Kişiler, müracaat sırasında yazılı muvafakati ile kimlik kartını teslim alacak kişiyi belirleyebilecek. Kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi halinde mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılacak.

Kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafındanalıkonulamayacak.

Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra, çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek. Uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart Bakanlıkça belirlenen tasarım ve sayıda Maliye Bakanlığı'nca bastırılacak. Aile cüzdanları ve mavi kartlar Maliye Bakanlığı'nca yurt içinde nüfus müdürlüklerine ve evlendirme memurluklarına verilmek üzere maliye yetkililerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere verilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilecek.

Uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartların en fazla üçbin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, müteakiben üç bin adetlik partiler halinde peşin para karşılığında nüfus müdürlüğüne verilecek.

Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat sırasında tahsil edilecek. Doğum bildiriminin kanuni süresi içinde yapılması halinde ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında düzenlenecek kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmayacak.

Hatalı yazım nedeniyle iade edilen uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlar değerli kağıt bedelinden düşülecek. Hatalı üretim yada yazım nedeniyle kimlik kartlarının değiştirilmesi halinde kimlik kartı bedeli alınmayacak.

Kimlik kartı ve uluslararası aile cüzdanlarının verilebilmesi için şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenen ve bastırılan talep belgeleri kullanılacak. Doğum tutanaklarına dayanılarak kimlik kartı düzenlemesinde talep belgesi aranmayacak.

Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi verenköy ve mahalle muhtarlarının 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

Nüfus cüzdanlarını kaybedenler ile doğum olayını süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezasına son veriliyor.

Adres bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 480 liradan 80 liraya,  gerçeğe aykırı  beyanda bulunanlara  uygulanan  idari para  cezası  ise 963 liradan, 500 liraya indiriliyor.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE DESTEK

Sosyal  Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici madde ile asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek.

Buna göre, 2016 yılı için uygulanacak prime esas günlük kazancın alt sınırı veya altında bildirilen aylık sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının yüzde 10'dan fazlasını geçmemek üzere, cari aya ilişkin verilen prim ve hizmet belgesinde sigorta primine esas  günlük kazancın alt sınırı üzerinden bildirilen kayıtlı toplam sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının 1 Ocak 2016 ila 31 Aralık 2016  tarihi arasındaki dönem için günlük 3,67 liraile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazinece karşılanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, bugün,desteklemenin, pirim ödemelerinde aylık 110 liraya yani yüzde 40'lık bir oranate kabül ettiğini açıklamıştı.

 

Bu fıkranın uygulanmasına yönelik bir önceki yılın aynı ayına ilişkin  olarak  prim ve hizmet  belgesi verilmemesi halinde takip eden en yakın aya ait prim ve hizmet belgesindeki bildirimleri esas alınacak.

Özel  sektör işverenlerine ait linyit ve taş kömürü çıkarılan  iş yerlerinde yer  altında  çalışan sigortalılar için günlük prime esas kazançlar iki kat olarak uygulanacak.

Maliye Bakanı, mali tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamını  belirlemeye, mali  tatil  kapsamını vergi  türleri  veya beyanname  ve  bildirimler itibarıyla sınırlamaya ve mali tatil uygulamasının  usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olacak.

Özel  tüketim vergisi  ile banka  ve sigorta muameleleri  vergisi,  özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile mail tatil nedeniyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergilerin aynı ay içerisinde Hazine hesaplarına intikali sağlanacak.

 

asker

bedelli askerlik
14 Ocak 2016 Perşembe 12:46

Yurt dışındaki ve yurt içindeki de kişiler de eşit bedelle askerlik yapılsın.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

kıredi

esnaf
13 Ocak 2016 Çarşamba 03:14

sanayı kıredisi sayın vekılım orta ölceklı esnaf dükkan sayıbi yapın artık kıralar cok agır toki modelı veya sıfır fayızsız kıredi

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

ADALET...!!!!

Uzman Jandarma2
02 Ocak 2016 Cumartesi 15:09

Biz adalet kelimesiyle başlayan bir oluşuma güvendik..13 sendir inanıyoruz..ama astsb ile aynı süre okulu okuyup aynı dersleri alıp mezun olan bizler..uzman jandarmalar astsb lar ile aynı araçta aynı görevi ifa ederken aradaki derece kademe ek gösterge ve statü farklılığını ortadan kaldırmayıp engel olanlara kaldırmak için girişimde bulunmayanlara hakkımız haram olsun..bu dünya fani..hakkımız mahkemeyi kübraya kalsın..adaletiniz daim olsun..!!!

1 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

uzman jandarma

ibrhm68
02 Ocak 2016 Cumartesi 11:56

sayın başkanım uzman jandarmaların kadrosu astsb. dönüştürüldü ama uzman jandarmaların ne kadrosu gereği özlük hakları nede statüsü çözülmedi devletin en iyi maaşını alanlara hala daha nasıl çok veririz diyorsunuz uzman jandarmalar 2 yıllık 4 yıllık ve lisans üstü mezunu var ama 2 gün önce çıkan kanunda lise mezunu astsbları yüksek okul seviyesinden mesleğe başlamış gibi kanun çıkardınız ve 30000 yakın 2-1 emekli astsb 450 tl emekli maaşına zam geldi uzman jandarmaları ne zaman göreceksiniz

1 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Uzman jandarma

Uzman jandarma
02 Ocak 2016 Cumartesi 00:22

Uzman jandarma

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

uzman jandarma'nın hakkı nerede

taner ışık
01 Ocak 2016 Cuma 22:42

Kalkınma partisi olduğu doğru ama işine gelene veriyor devamlı nedense. Adaletle de alakaları yok maalesef.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Sesimizi duyan Uzman Jandarmalar sahipsiz

oğuzhan karamemişgil
01 Ocak 2016 Cuma 22:34

Sayın vekilim mali külfet olan hep uzman jandarmalar mı Allah aşkına kadro kaldıldı assb.kadrosunda çalışıyoruz ama özlük hakkı adaletsiz sizlere güvemiyoruz bir yıl askeri okulda okuduk diplomamızda askeri okul yazıyor Komutanlarımız sizin ki okul degil kurs diyor çok komik değilmi sayım vekilim işini ayarlayan istifa edip gidiyor.Biz bir aileyiz diyorlar ama TSK da biz bir aile olamamışız muazzaf bir personelim ordu evine giremiyorum ne garip degilmi Baş Kom.ATATÜRK ün ordusunda bunlar oluyor

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

uzman jandarma

ibrahim68
01 Ocak 2016 Cuma 21:44

Sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan biz Muazzaf Uzman Jandarmalar olarak özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.Bu Jandarma teşkilatında sadece subay ve astsubay yok bizlerde varız.Bizim sesimizide duyunuz.BİZLER UZMAN JANDARMAYIZ.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

uzman jandarma

ibrahim
01 Ocak 2016 Cuma 21:42

Sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan biz Muazzaf Uzman Jandarmalar olarak özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.Bu Jandarma teşkilatında sadece subay ve astsubay yok bizlerde varız.Bizim sesimizide duyunuz.BİZLER UZMAN JANDARMAYIZ.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

uzman jandarma

ibrhm
01 Ocak 2016 Cuma 21:41

Sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan biz Muazzaf Uzman Jandarmalar olarak özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.Bu Jandarma teşkilatında sadece subay ve astsubay yok bizlerde varız.Bizim sesimizide duyunuz.BİZLER UZMAN JANDARMAYIZ.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Jandarmanın Yükünü Çeken Uzman Jandarmaları Unuttunuz.

Mehmet ESEN
01 Ocak 2016 Cuma 21:14

Jandarma Teşkilatının yüzde 60'ını oluşturan ve inanılmaz fedakarlıklarla çalışan görünmez kahraman Uzman Jandarmaların canına tak etmiştir.Lütfen torba yasada bunları çıkarın ve onlardan özür dileyin

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Uzman Jandarmaların Söz verdiğiniz dilenci yaptığınız UzmJ.Hakları

Mehmet Esen
01 Ocak 2016 Cuma 21:12

Ak Parti Milletvekillerinin Bakanlarının söz vermelerine rağmen Uzman Jandarmaların haklarını hala vermediler.Umarım bu torba yasaya eklenir yoksa Tüm Uzman Jandarmalar bir günde işi bırakacak.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

UZMAN JANDARMALARIN HAKLARI

Gökhan Mevlüt
01 Ocak 2016 Cuma 20:53

Uzman jandarmalarin kadrosu astsb donusturuldu ne statu nede calistigi kadro duzenlemesi yapilmadan uzman jandarmalarin gercek olan isteklerine kirk dereden su getirenler sb lara bu kaynagi nerden buluyor dogrusu garip bizler askeri okulda okuyup mezun olanlarız ama ne hikmetse bizim okul sayılmıyor sb astsb okulu sayılıyor

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Uzman Jandarmalar ne olacak????

deniz
01 Ocak 2016 Cuma 20:46

Albayi emekli yapmak için ekstradan 60 bin TL veriyorsun.... Uzman Jandarmaya gelince ne okulda geçen surelerini sayıyorsun nede kadrolari astsubay kadrosuna dönüşmüş eşit iş eşit ücreti görmezlikten geliyorsun yada işinize geldiği gibi

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Hangi ülkenin Uzman Jandarmasıyız

Sahipsiz Uzman Jandarmalar
01 Ocak 2016 Cuma 20:25

Sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan biz Muazzaf Uzman Jandarmalar olarak özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.Bu Jandarma teşkilatında sadece subay ve astsubay yok bizlerde varız.Bizim sesimizide duyunuz.BİZLER UZMAN JANDARMAYIZ.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Uzman jandarma

Aydın
01 Ocak 2016 Cuma 19:45

Sayin vekilim Uzman Jandarmalar olarak statü sorunumuzun çözümünü bekliyoruz sesimizi duyun artık... Söz vermiştiniz unuttunuz galiba. Uzman jandarmalar silahlı kuvvetlerde kaçak işçi gibiler bu sorunu yalnız siz çözersiniz.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Jandarma

Aa
01 Ocak 2016 Cuma 19:44

Uzman jandarmalar

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

uzman jandarma

hasan çetin
01 Ocak 2016 Cuma 19:21

Uzman Jandarmaların haklarını vermek bu kadar zor mu?

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

statu

ismail ozel
01 Ocak 2016 Cuma 17:52

Okulumuz astsb okulunun birinci adımıydı kapandi aynı ders ve hocalarla astsubay okuluna çevirdiler aynı sorularla aynı sıralarda mezun ettiler bir yıl öncekine uzman jandarma bir yıl sonra ki mezun astsubay dendi şimdi statü düzenlemesi yapılmalı çünkü bize okula girdiğimizde astsubay olmak için önce uzman jandarma olmak gerekiyordu

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

1

ali
01 Ocak 2016 Cuma 17:16

T b m m her kanun yasa geçer bize gelince **** geçer oda geçmez

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Uzman Jandarma

Ramazan kaplan
01 Ocak 2016 Cuma 16:20

Sayın vekilim uzman jandarma okulunun assubay okulunun sayıldıgı gibi bizim okulumuzunda sayılmasını istiyoruz.Kadromuz kaldırıldı assubay kadrosunda çalışıyoru ne statümüz değişiyor nede baska kurumlara geçme hakkı veriliyor.sb.assb gelince mali külfet olmuyor ama TSK muazzaf olarak görev yaptıgız teşkilatta hep ötekileştirildik ordu evlerine alınmadık.okulumuzun bizlere söz verildigi gibi sayılmasını istiyoruz.saygılar

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

uzman jandarmanın hakkı yok mu?

Gökhan Çavuşoğlu
01 Ocak 2016 Cuma 16:14

Sayin vekilim Uzman Jandarmalar olarak statü sorunumuzun çözümünü bekliyoruz sesimizi duyun artık... Söz vermiştiniz unuttunuz galiba. Kadrosu kapatılan Uzman jandarmalar silahlı kuvvetlerde kaçak işçi gibiler bu sorunu yalnız siz çözersiniz.

1 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

uzman jandarma sorunlari

ibrahim kalender
01 Ocak 2016 Cuma 14:44

Uzman jandarmalarin okul statü 3600 ek göstergesi nezaman meclisin gündemine gelecek.dagda biz şehit olan biz gaziantep biz eşinden çocuğundan ayrı kalan biz hertürlü işi yapan biz ama hak yokk.uvey evlat muamelesinden bıktık ozaman geçiş hakkı verin bizlere verilen sözler tutulsun bıktık artık yeter diyoruz

3 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Uzman Jandarma

Ali İnaltekin
01 Ocak 2016 Cuma 14:22

Yazıklar olsun.uzman jandarmalarin ahı hepinizin üzerine olsun.

3 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

UZMANJANDARMA68

ibrhm
01 Ocak 2016 Cuma 11:46

bize verdiğiniz sözler nerde sayın başkanım uzman jandarmaların kadrosu astsb. dönüştürüldü ama uzman jandarmaların ne kadrosu gereği özlük hakları nede statüsü çözülmedi devletin en iyi maaşını alanlara hala daha nasıl çok veririz diyorsunuz uzman jandarmalar 2 yıllık 4 yıllık ve lisans üstü mezunu var ama 2 gün önce çıkan kanunda lise mezunu astsbları yüksek okul seviyesinden mesleğe başlamış gibi kanun çıkardınız ve 30000 yakın 2-1 emekli astsb 450 tl emekli maaşına zam geldi uzman J.lar

2 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

Lütfen Dikkat: Bu sitedeki içeriklere yapılan yorum ve düşünceler tamamıyla yorum sahiplerine aittir. Sitemiz yapılan yorumlardan sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

ISPARTA'DA 12 APARTLIK BİNA KOMPLE KİRALIKTIR!

ISPARTA'DA 12 APARTLIK BİNA KOMPLE KİRALIKTIR!

ISPARTA'DA 12 APARTLIK BİNA KOMPLE KİRALIKTIR!

ISPARTA BAROSUNDAN KÖPEK KATLİAMINA SUÇ DUYURUSU

ISPARTA BAROSUNDAN KÖPEK KATLİAMINA SUÇ DUYURUSU

ISPARTA BAROSUNDAN KÖPEK KATLİAMINA SUÇ DUYURUSU

AEK KOLEJİ İDDİALI BAŞLADI

AEK KOLEJİ İDDİALI BAŞLADI

AEK KOLEJİ İDDİALI BAŞLADI

22 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

22 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

22 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

BAŞKAN GÜNAYDIN MAHALLELERİ DİP TIRNAK YENİLİYOR

BAŞKAN GÜNAYDIN MAHALLELERİ DİP TIRNAK YENİLİYOR

BAŞKAN GÜNAYDIN MAHALLELERİ DİP TIRNAK YENİLİYOR

SON DAKİKA ISPARTA'DA KAYIP ARANIYOR

SON DAKİKA ISPARTA'DA KAYIP ARANIYOR

SON DAKİKA ISPARTA'DA KAYIP ARANIYOR

ÇOK OKUNANLAR

ÖNE ÇIKANLAR

SONRAKİ HABER

ZATEN YAPACAKTIK

ZATEN YAPACAKTIK