22 Mayıs 2018 Salı

  • 4,574 TL
  • 5,396 TL
  • 189,93 TL
  • 102.258
ISPARTA 25°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

SÖZLEŞMELİ ER ALINACAK

2015 - 2016 sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli er ilanlarına başvurmak için haberimizi okumaya devam edin...

Isparta

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar.Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce sözleşmeli erbaş ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme kendiliğinden sona erer. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Sözleşmeli erbaş/erler toplam yedi yıl görev yapar.

Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücrete hak kazanırlar.Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri Devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir. İlk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki onaltı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının 6191 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oranile çarpımı sonucu  Sözleşmeli erlikte enaz iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli on başılıkta en az iki yılını tamamlayan personel kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin ön sözleşme dönemide dâhil olmak üzere, giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erlergibi Devlet tarafından sağlanır.

BAŞVURU ŞARTLARI -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. -En az ilköğretim mezunu olmak. -Başvuru yapılan yıl 01 Ocak tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak. -En az 164 cm boyunda olmak. 1.Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır?Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspxgenel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevirim içi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV,dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir. 2. Sözleşmeli er başvurusundaöğrenim şartı nedir? En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak şartı aranmaktadır. 3. Sözleşmeli er başvurusunda yaş şartı nedir? Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır. 4. Sözleşmeli er başvurusunda askerlik şartı nedir? - Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış olmak, - Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olmak şartları aranmaktadır. 5. Askerlik hizmetinin bitimindeteskere bırakarak sözleşmeli er olunabiliyor mu? Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. 6. Sözleşmeli erliğe ön başvuruyapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (seçim aşaması sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir? Sözleşmeli er ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspxadresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj)ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir. 7. Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır? Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:a. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, b. Ön sağlıkmuayenesi, c. Fiziki yeterlilik testi (FYT), ç. Mülakat, d. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterliliktesti ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.) Sözleşmeli er adaylarınayazılı sınav yapılmakta mıdır? Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınavyapılmamaktadır. 9. Ön başvurusu kabul edilen adaylar sınav aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir? Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. 10. Sınav aşamaları ne kadar sürede bitmektedir?Kendisine belirtilen sınav gününde yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır. 11.Ön sağlık muayenesinde nelere bakılmaktadır? Adayların, fiziksel görünümü ileyaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. 12. Ön sağlık muayenesinde elenen adayların itiraz hakkı varmıdır? Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır. 13. Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 1500 metre koşu, mekik ve sınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzundabelirtilmektedir. 14. Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkıvar mıdır? Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır. 15. Mülakatta nelere dikkatedilmektedir? Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu,heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibiunsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatlailgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. 16. Mülakattaelenen adayların itiraz hakkı var mıdır? Mülakat aşamasına idari itiraz hakkıbulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerindeiptal davası açma hakları bulunmaktadır. 17. Seçim aşaması sınav sonuçlarıadaylara nasıl bildirilmektedir? Seçim aşaması sınavlarında adayların başarılıolup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğedilmektedir. 18. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdansonra ne işlem yapacaktır? Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara,sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir.Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibarensağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursaolsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinindüzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki AskerHastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günüiçerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevkbelgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevkedilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. 19.Olumsuz sağlık raporu alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı varmıdır? Olumsuz rapor alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkıbulunmaktadır. 20. Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır? Sonucaitiraz etmek isteyen adaylar, olumsuz aldığı sağlık ön bildirim raporutarihinden itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde şahsenK.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilmektedir. İtirazın nasıl yapılacağıhususu ve itiraz için gerekli belgelerin neler olduğu başvuru kılavuzundabelirtilmektedir. 21. Sözleşmeli er temini kapsamında başarılı olan adaylarsağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takipedebilmektedir? Adaylar www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ(internet) adresinde yayımlanan “Aday Durum Takibi” bölümünden başvuruyaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerininne aşamada olduğunu takip edebilmektedir. 22. Değerlendirme/sınıflandırma nasılyapılmaktadır? Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50’si ve mülakat notunun % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.23. Geçmiş yıllarda girmiş olduğum sınav sonuçları hakkında bilgi alabilirmiyim? Son beş yıllık süre içerisinde girmiş olduğunuz sınavlar ile ilgilidilekçe, bilgi edinme veya BİMER yoluyla başvurmanız hâlinde bilgi alabilirsiniz. MY 71-1 (C) Türk Silahlı Kuvvetleri Arşiv Yönergesi’nde arşivlik ve arşiv malzemesinin konusu ve saklama süreleri açıklanmıştır. Söz konusu Yönerge gereği sınav duyuruları, başvurular, sınav tutanakları, sınav kâğıtları, sınav sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri beş yıl süre ile saklanmakta, saklama süresini tamamlayan bu evraklar imha edilmektedir. 24.Sözleşmeli er adaylarının eğitime çağrı tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır? Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Personel İşlem Daire Başkanlığınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR