26 Mayıs 2018 Cumartesi

  • 4,707 TL
  • 5,492 TL
  • 196,80 TL
  • 103.200
ISPARTA 20°
KÖY GARAJINDA YANDIN ÇIKTI

KÖY GARAJINDA YANDIN ÇIKTI

LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

Emniyet Binlerce Bekçi Alacak

Yönetmelik Değişikliği Yapıldı... Emniyet 2 Bin 234 Bekci Alacak

Isparta

18 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro kararnamesiyle, Emniyet'e 2.234 adet Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu verilmişti.

 

2 Nisan 2016 tarihli değişiklikle, bekçi kadrolarına giriş sınavını düzenleyen maddeler yeniden ele alınmıştır. Bu düzenleme, Valiliklerin yakın bir zamanda bekçi alımına başlayacağını göstermektedir.

 

Zira yönetmeliğe göre ilanı Valilikler yapmakta, sözlü veyazılı sınav uygulanmakta ve tüm süreci Valilikler yönetmektedir.

 

2 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29672

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 - 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 3 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Madde 3 - İl merkez ilçesi sınırları içindeçalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları,valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde, diğer ilçelerde isekaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır."

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

 

"Madde 10 - Sınav komisyonu illerde, vali tarafındantayin olunacak vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarmakomutanı, milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürlüğü personel şube müdürünün,ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilçenin en büyük polis amiri ve jandarmakomutanı, milli eğitim müdürü ve polis merkezi amirinin katılması ile kurulur.

Sözlü sınavlarda komisyona, bir doktor ve var ise birpsikolog da katılır."

 

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

 

"Madde 14 - Her üyenin vermiş olduğu puanlarınaritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Adayınsözlü sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puanalması gerekir.

Sözlü sınavda başarı gösterenler yazılı sınava tabitutulurlar."

 

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

 

"Madde 16 - Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, FenBilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur."

 

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birincifıkrasında yer alan ", sualler yazdırılır" ibaresi yürürlüktenkaldırılmıştır.

 

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

 

"Madde 18 - Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavdasorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir."

 

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birincifıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

 

"Madde 22 - Belli saatte sınava son verilir. Henüzyazmakta olanların kağıtları toplanır, evvelden verilmiş olanlarlabirleştirilir, sonra kağıtlar zarflara konularak mühürlenir, zarfın üstükomisyon üyeleri tarafından imza edilir ve başkana teslim olunur."

 

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birincifıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

 

"Madde 24 - Yazılı sınav cevap kağıtları, sözlü sınavsonucunda düzenlenen tutanaklar ile sınav soru kitapçıkları ve sınavla ilgilidiğer her türlü evrak, altı ay süreyle saklanır. Ancak, dava konusu olan sınavevrakı, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir."

 

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

 

"Madde 25 - Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerindendeğerlendirilir."

 

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlüktenkaldırılmıştır.

 

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

 

"Madde 27 - Sınav kağıtlarının not değerlendirilmesininbitiminde verilen notlar kağıtlardaki sıraya göre düzenlenecek listeye işlenirve başarı gösterip göstermediği sıra karşısındaki ayrılmış kısma yazılır. Listetamamlandıktan sonra komisyon başkan ve üyeleri tarafından imza olunur ve busonuç düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.

 

Komisyon en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavdabaşarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı ikinci bir listedüzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevikısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesini teşkil eder.

 

Boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini,geri kalan kısmı da yedek aday listesi oluşturulurken yapılan puanlama sonundaadayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelikverilir.

Sınav sonuçları Valiliğin internet sitesinden ilanolunur."

 

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

 

"Madde 30 - Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hatabulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınavkomisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyoncacevap verilir."

 

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

 

"Madde 32 - Sınav sorularının hazırlanması, basımı,saklanması ve sınavla ilgili diğer iş ve işlemler illerde il emniyetmüdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafındanyürütülür. Ancak sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılısınavın yapılması işleri kurumlar arası protokole bağlanarak milli eğitimmüdürlüklerine de yaptırılabilir."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdakişekilde

değiştirilmiştir.

 

"Madde 33 - Aday listesine giren isteklilerdenyapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligatüzerine on beş iş günü içerisinde, en yakın tam teşekküllü devlet hastanesindenalacakları Sağlık Kurul Raporlarını, ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.

Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleridoğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlıkİşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişliolduğu anlaşılanlar Vali veya Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanırlar.

Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreleriçerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ileçağrılır."

 

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlüktenkaldırılmıştır.

 

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikincifıkrasında yer alan "iki yıl" ibaresi "altı ay" olarakdeğiştirilmiştir.

 

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlüktenkaldırılmıştır.

 

MADDE 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanıyürütür.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR