23 Mayıs 2018 Çarşamba

  • 4,560 TL
  • 5,334 TL
  • 200,52 TL
  • 101.892
ISPARTA 25°
GÖZYAŞLARIYLA SON VEDA

GÖZYAŞLARIYLA SON VEDA

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

EKONOMİ KAMPÜSÜ İHALEYE ÇIKIYOR

İHALE İLANI

Isparta

ISPARTA TİCARET VESANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

ISPARTATİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ KAMPÜSÜ İNŞAATI İŞİ yapımı ön yeterlikli  açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin                               :

a)Adresi                                  : Mimar Sinan Caddesi No:29 32100 Merkez / ISPARTA

b)Telefon ve faks numarası    : 0246 232 94 96 – 0246 218 10 16

c)Elektronik posta adresi        : itso@itso.org

ç)İhale dokümanının

görülebileceğiinternet adresi  : www.itso.org

2-İhalekonusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı        : Isparta İli, Merkez ilçesinde 5904 m²’lik arsa içerisindeyapılacak olan onaylı ve ruhsatlı projesinde belirtilen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Kampüsü Hizmet Binasıiçin, saha içi alt yapılar, enerji ve su temini, her türlü enerji, atık su,içme suyu şebeke bağlantıları dahil, tüm inşaat - elektrik - mekanikimalatların yapılması ve iskan ruhsatının alınmasına engel olmadan hazır halegetirilerek anahtar teslim götürü bedel içerisinde koordineli biçimde yapımıişidir.

(541KALEM  İNŞAAT – ELEKTRİK- MEKANİK)YAPILMASI

b)Yapılacağı yer                     : İSTANBUL YOLU 3052 ADA 12PARSELI

c)İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin imzalandığıtarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde

yerteslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi                            :Yer tesliminden itibaren 420 ( Dört Yüz) takvim günüdür.

3-İhalenin 

a)Yapılacağı yer                     :ISPARTATİCARET VE SANAYİ ODASI TOPLANTI SALONU 

b)Tarih ve saati                       : 18/01/2016 – 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

Kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları veistenilen belgeler

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuTicaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası

veya  ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1.Gerçek kişi olmasıhalinde,kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf vesanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından , ilk ilan veya ihaletarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde,ilgilimevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından ,ilk ilanveya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ,tüzel kişiliğin odayakayıtlı olduğunun gösterir belge ,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde,notertasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde,ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamedebelirlenen teklif mektubu (İç zarf içinde)

4.1.4.Şekli ve içeriği idari şart namedebelirlenen geçici teminat ve ödeme planı (İç zarf içinde)

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayıile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimigöstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesinesahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesindebulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir  ya da serbest muhasebeci mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriyedoğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.7. Tüzel kişi tarafından işdeneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimarveya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret vesanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veyayeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yılkesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.Ekonomik vemali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplamcirolarıgösteren gelir tabloları,

b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veyabelirtilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmişfaturaları,

İsteklinin1.fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Belgelerisunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; ciro için teklif edilenbedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilenkısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarları için ise teklifedilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birinisağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabuledilir.

Bukriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerinisunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarınınortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelirtablosunun, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilenkısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere;fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbestmuhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesive bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olmasıgereklidir.

İşortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde, iş hacmine ilişkin kriterlerinher bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmasızorunludur.

 

4.3.Mesleki veteknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyim belgeleri:

Sonon beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklifedilen bedeli %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlereilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4 Bu ihaledebenzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacakmühendislik ve mimarlık bölümleri

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabuledilecek işler:

Yapımİşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 11.06.2011Tarihli Ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmış Olan Tebliğde Yer Alan(B/IIIgrubu bina işleri Benzer İşler Kabul Edilecektir.

4.4.2.Benzer işe denk sayılacakmühendislik veya mimarlık bölümleri :

İŞDENEYİM BELGESİ YERİNE DİPLOMALARINI SUNMAK SURETİYLE İHALEYE GİRECEK OLANMÜHENDİSLERİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİMİMAR DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZERİŞLERE DENK SAYILACAKTIR.(YAPIM İŞLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 487MADDESİNEGÖRE)

5.Ekonomik açıdan en avantajlıteklif mesleki ve mali yeterlilik ile birlikte teklif bedeli miktarı  esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi vesatın alınması zorunludur:

7.1.İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve 2.500 TRY(Türk Lirası)karşılığı ISPARTA TİCARET VESANAYİ ODASI adresinden satın alınabilir.

İhaledokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.Posta yoluyla ihaledokümanı almak isteyenler,posta masrafı dahil yurtiçi için 2.510 TRY (TürkLirası),Yurt dışı için 2.520 TRY (Türk Lirası) doküman bedeli FinansbankIsparta Şubesi TR38 0011 1000 0000 0013 9055 50Nolu hesabına yatırmakzorundadır.Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanbedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin debelirtildiği ihale dokümanı talep başvuruları yukarda yer alan fax numarasınaveya yazılı olarak idareye ihale tarihinde en az beş gün önce göndermekzorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluylagönderilecektir.İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde,postanın  ulaşmamasından veya geçulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekildesorumlu tutulamaz.Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın almatarihi olarak kabul edilecektir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanlarınihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8.Teklifler ihale tarih ve saatinekadar ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlüposta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, PROJESİVE ŞARTNAMESİNE UYGUN OLARAK ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL şeklindeverecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle ANAHTAR TESLİMİGÖTÜRÜ BEDEL sözleşme imzalanacaktır.

Buihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Ancak projesinde olup teklifedahil edilmeyecek imalatlar şartnamelerde belirlenmiştir. Bu imalat kalemleriteklife dahil edilmeyecektir.

10.İstekliler teklif ettikleribedeli %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilebilir.

13.Diğer Hususlar:

İdarehiçbir ihale kanununa tabi olmadığı için ihaleyi yapıp yapmamakta istediğişekilde ihaleyi sonuçlandırmakta tam yetkili ve serbesttir. Bundan dolayıhiçbir sorumluluk altına girmez. Keyfiyetle ilan olunur.

                                                  

 

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

Ben olsam

18 Aralık 2015 Cuma 00:37

O parayla ITKM den yer alırdım

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR