26 Mayıs 2018 Cumartesi

  • 4,707 TL
  • 5,492 TL
  • 196,80 TL
  • 103.200
ISPARTA 20°
KÖY GARAJINDA YANDIN ÇIKTI

KÖY GARAJINDA YANDIN ÇIKTI

LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

İhale ilanları

KURU TİP TRAFO TAMİRİ, SOĞUTMASİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ

ISPARTA KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU TİP TRAFOTAMİRİ, SOĞUTMA SİSTEMİ ALIMI ve MONTAJI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncumaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkinayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/7738

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İstiklal Mah. 113. Cad. No:84 ISPARTA 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2462327018 - 2462327011

c) Elektronik Posta Adresi

:

ispartamerkezisatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1-1000 KVA KURU TİP TRAFO TAMİRİ-1 ADET 2- SOĞUTMA SİSTEMİ VE MONTAJI-2 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 40 takvim günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren 40 gün içerisinde yüklenici ilgili hastaneye teslimi gerçekleştirecektir. Hastane idaresinin göstereceği yerlere cihazların kurulumu ve montajının yapılması yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İSTİKLAL MAH. 113. CAD. NO: 84 MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ MERKEZ /I SPARTA

b) Tarihi ve saati

:

28.01.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içindebulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya dailgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlıbulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihininiçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veyaimza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünügöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhaledokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta kamuHastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma adresindensatın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar 
Isparta kamu Hastaneleri BirliğiGenel Sekreterliği Merkezi Satınalma adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir. 

9. İsteklilertekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerindenvereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir malkalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir. 

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez. 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR