23 Mayıs 2018 Çarşamba

  • 4,629 TL
  • 5,412 TL
  • 200,52 TL
  • 101.892
ISPARTA 25°
GÖZYAŞLARIYLA SON VEDA

GÖZYAŞLARIYLA SON VEDA

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

İHALE İLANI

AKARYAKIT ALIMI

İhale ilanları

İL MÜDÜRLÜĞÜ(TEK.ZİR.MÜD.) DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açıkihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgileraşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/18032

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

102. CADDE NO:71 BAHÇELİEVLER MAH. 32200 BAHÇELİEVLER ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2462285380 - 2462285388

c) Elektronik Posta Adresi

:

donser32@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Euro Dizel 28000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Akaryakıt; “Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi” ne sahip olan firmalar ve bayilerden 31 Aralık 2016 tarihine kadar peyderpey ve her bir aracın ihtiyaç miktarı kadar alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

16.02.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya dailgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihininiçinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlıbulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihininiçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesiiçin ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyetbelgesi veya belgeler:

Teklif verecek olan İsteklilerin; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuncaverilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan bayilik lisanslarını,akaryakıt dağıtım şirketleri ile aralarında düzenlenmiş ve iş bitim tarihinekadar geçerliliği bulunan bayilik sözleşmelerini teklifleri ile birliktesunmaları zorunludur. Ancak; Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından imzalanmaksuretiyle İstekliler adına düzenlenmiş ve iş bitim tarihine kadar bayiliksözleşmelerinin devam ettiğini gösteren yazılar da bayilik sözleşmeleriyerine kullanılabilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veyaimza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (TürkLirası) karşılığı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adresinden satınalınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Gıda Tarım ve HayvancılıkMüdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birimfiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilenbirim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyatsözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR