15 Temmuz 2018 Pazar

  • 4,856 TL
  • 5,671 TL
  • 193,55 TL
  • 89.898
ISPARTA 27°
BALKONDAN ÇÖP ATARKEN DÜŞTÜ

BALKONDAN ÇÖP ATARKEN DÜŞTÜ

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

GENÇ YAŞTA İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA SON VERDİ

GENÇ YAŞTA İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA SON VERDİ

KÖPRÜDE KORKUNÇ KAZA

KÖPRÜDE KORKUNÇ KAZA

İHALE İLANI!

OTOPARK TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

İhale ilanları

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


VALİLİK ARKASI YERALTI KATLI OTOPARK TADİLAT yapımişi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/20683

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2462116000 - 2462120869

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@isparta.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

283 KALEM İNŞAAT,ELEKTRİK VE TESİSAT İMALATI İLE OTOPARK TADİLATI YAPILMASI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KUTLUBEY MAH.VALİLİK ARKASI OTOPARK

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 255 (İKİYÜZELLİBEŞ ) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU

b) Tarihi ve saati

:

25.02.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilenbelgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veyasanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslekodasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odayakayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlıbulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihininiçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER  III.GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE MEZUNİYET BELGELERİNİ/DİPLOMALARINI SUNMAK SURETİYLE İHALEYE GİRECEK OLAN MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / MİMAR DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞLERE DENK SAYILACAKTIR. (YAPIM İŞLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 48/7 MADDESİNE GÖRE)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhaledokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100TRY (Türk Lirası) karşılığı ISPARTA BELEDİYESİİHALE BİRİMİadresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satınalınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, postamasrafı dahil yurtiçi için 
110 TRY (Türk Lirası),yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Isparta Mer. Şubesi Isparta Bel. TR54 0001 0001 3236 3135 7950 05 nolu hesabına yatırmakzorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanbedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacakgerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihaledokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talepbaşvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareyeihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki işgünü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanınınposta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasındanya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlututulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihiolarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarızorunludur. 
8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar 
ISPARTA BELEDİYESİGENEL EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceğigibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İsteklilertekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir. 
10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90(doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır DeğerKatsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomikaçıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR